Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Tokat Adliye Lojmanları ile İlgili Duyuru
19.06.2020

TOKAT ADLİYE LOJMANLARI İLE İLGİLİ DUYURU

   Kamu Konutları Yönetmeliğinin,

  

      Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi

      Madde 14 – Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK-5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. (Ek cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. (Değişik cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgileri göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır....denildiği,

 

      2020 Yaz Kararnamesi ile Tokat Adliyesinden başka yerlere atanan Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarından Tokat Adliye lojmanlarından boşalacak dairelere oturma talebinde bulunan lojman dışında oturan ve yaz Kararnamesi ile Tokat Adliyesine atanan Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı'da görev yapan hâkimlerin en geç 29/06/2020 mesai bitimine kadar taleplerini Başkanlığımıza göndermeleri, adı geçenlere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu;

 

         Bilgilerinize rica olunur.19/06/2020

 

Mehmet Ali TURGUTALP        

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanı        

 


 

 
Adres

Perakende Mahallesi Tokat Adalet Sarayı - TOKAT

Telefon

03562149900

03562144690

E-Posta

tokatcbsisaretadalet.gov.tr