Tokat Adliye Lojmanları İle İlgi Duyuru
31.05.2021

T.C.

TOKAT

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

TOKAT ADLİYE LOJMANLARI İLE İLGİLİ DUYURU

 

 

Kamu Konutları Yönetmeliğinin,

 

 

              Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi

            Madde 14 – Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK-5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. (Ek cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. (Değişik cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgileri göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır....denildiği,

            2021 yılı Yaz Kararnamesi ile Tokat Adliyesinden başka yerlere atanan Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarından boşalacak dairelere oturma talebinde bulunan lojman dışında oturan ve yaz Kararnamesi ile Tokat Adliyesine atanan Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı'da görev yapan hâkimlerin en geç 10/06/2021 mesai bitimine kadar taleplerini UYAP Lojman Başvuru sistemi üzerinden Başkanlığımıza göndermeleri, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu;

            Bilgilerinize rica olunur. 31/05/2021

 

 

 

                                                                                                     Mehmet Ali TURGUTALP

                                                                                               Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

                                                                                                     Adalet Komisyonu Başkanı

 

Adres

Perakende Mahallesi Tokat Adalet Sarayı - TOKAT

Telefon

03562149900

03562144690

E-Posta

tokatcbsisaretadalet.gov.tr