Tokat Adalet Komisyonu Başkanlığının Kamu Konutları Tahsisi Puanlama Cetveli İle İlgili Duyurusu.
07.01.2022

T.C.

TOKAT ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

Kamu Konutlari Tahsisi Puanlama Cetveli Ile Ilgili Duyuru

 

 

 

Kamu Konutları Yönetmeliğinin

 

 

            Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi :

            Madde 14 – Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK-5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. (Ek cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. (Değişik cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) “Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgileri göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır... “ denildiği,

            Tokat Adliye lojmanları için Ocak ayı puanlama cetveli yapılacağından, lojman dışında oturan  Tokat Adli ve İdari Yargıda görev yapan Cumhuriyet Savcıları ve hâkimlerden lojman tahsisi talebinde bulunanların en geç 21/01/2022 mesai bitimine kadar taleplerini Başkanlığımıza gönderilmeleriadı geçenlere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu;

            Bilgilerinize rica olunur. 07/01/2022

 

 

                                                                                                    Mehmet Ali TURGUTALP

                                                                                               Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

                                                                                                   Adalet Komisyonu Başkanı

 

Adres

Perakende Mahallesi Tokat Adalet Sarayı - TOKAT

Telefon

03562149900

03562144690

E-Posta

tokatcbsisaretadalet.gov.tr