Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı Ve Hizmetli Ünvanlarında Yapılan Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru
30.09.2023

T.C.
TOKAT ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, ŞOFÖR, AŞÇI VE HİZMETLİ ÜNVANLARINDA YAPILAN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24/04/2023 tarihli yazısı gereğince sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere Tokat merkez ve mülhakat adliyeleri için; 19 Zabıt Kâtibi, 14 Mübaşir, 4 Koruma ve Güvenlik Görelisi, 1 Şoför, 1 Aşçı ve 5 Hizmetli  olmak üzere toplam 44 sözleşmeli personel alımına ilişkin Komisyonumuza sınav izni verilmiş olup, Komisyonumuzca 19-20 Haziran tarihleri arasında yapılan sözlü sınavlara sıralamaya giren ve atama şartlarını taşıyan adayların çağrıldığı, 19 adayın sözlü sınavlara katılmadığı, sözlü sınava katılan tüm adaylardan başarılı-başarısız-yedek olanlara ait nihai sonuçlar aşağıda ilan edilmiştir.

(Sonuçlara sorgulama yapılarak ulaşılacaktır.)

Nihai Sonuç Listesinde yer alan ASIL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını eksiksiz bir şeklide tamamlayarak ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde 13/10/2023  günü mesai saati bitimine kadar Tokat Adalet Sarayı, Komisyon Kalemi, Yeni Hizmet Binası 3. Kat Merkez / TOKAT    adresine bizzat teslim etmeleri veya APS yoluyla bu adrese gönderim sağlamaları gerekmektedir.

Bu ilanın tebliğ niteliğinde olduğu ve adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacağı, istihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri iptal edilecektir.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işlemlerinin yapılamayacağı hususu;

İLAN OLUNUR. 

 

Tüm ünvanlardaki Başarılı – Başarısız adayları öğrenmek için TIKLAYINIZ…

 

 

 

 

 

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Tüm unvanlarda (Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görelisi, Şoför, Aşçı ve Hizmetli) sözlü sınav sonuçlarına göre BAŞARILI-ASIL kazanan adayların,

1 - Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belge. Adalet Mezunlarının ayrıca adalet mezuniyetlerine ilişkin diplomayı eklemeleri)

2 - Zabıt kâtibi için; sertfika / transkript / bilgisayar dersi gördüğüne ilişkin belge (adalet mezunları hariç)

3 - Koruma ve güvenlik görevlileri için;

     a) Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı (Silahlı ibareli) belgesinin aslı ya da onaylı örneği,

     b) Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin C bendinin (d) alt bendinde belirtilen hususlara ek olarak;
            Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
            Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
            Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,
            Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,” hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “Koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu,

 

4 - Sağlık beyan formu (Tıklayınız),

5 - Dört (4) adet Biometrik fotoğraf (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun)

6 - Mal bildirimi (Tıklayınız),

7 - 2022 yılı KPSS sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

8 - Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe, (Tıklayınız),

9- Askerlik Şubesinden alınacak güncel askerlik durumunu gösterir belge

(Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge),
NOT: Muaf olduğuna dair raporun bir örneğinin de sunulması gerekmektedir.

 

10 - Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

11 - Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

12 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Tıklayınız),

(Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) 

 

13 - Eş durum beyanı (Tıklayınız),

14 – Atanmak istediği yeri belirtir dilekçe. (Tıklayınız),

        (Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli unvanları için

 

 

Adres

Perakende Mahallesi Tokat Adalet Sarayı - TOKAT

Telefon

03562149900

03562144690

E-Posta

tokatcbsisaretadalet.gov.tr