T.C.

TOKAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

HSYK ve Bakanlık Muhabere Bürosu

 

Sayı     : B.M. 2017/1289                                                                                                                28.02.2017

 

TOKAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İŞBÖLÜMÜ PROTOKOLÜ

 

            Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 19/01/2017 tarihli Adlî Yargı Kararnamesi ile Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı (97914) Dr. Aydın TURHAN'ın göreve başlaması nedeniyle Cumhuriyet savcıları arasında iş bölümü düzenlenmiştir.                          

I. BÖLÜM

 

            A)CUMHURİYET BAŞSAVCISI (97914) DR. AYDIN TURHAN'IN GÖREVLERİ:

            1. 5235 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca; Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek. Cumhuriyet başsavcılığı teşkilatının verimli, uyumlu ve düzenli çalışmasını sağlamak. Bu bağlamda; resmî törenlerde ve protokollerde, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığını temsilen hazır bulunmak. Ayrıca Adalet Bakanlığını temsilen Cumhuriyet başsavcılığı işlemlerinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik, HSYK ve Adalet Bakanlığı Genelgeleri esaslarına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla denetim ve gözetim görevini ifa etmek, Merkez ve mülhakat Cumhuriyet savcıları üzerinde gözetim ve denetim yetkisine dayalı olarak görev icaplarının ifası yönünden gerekli denetimleri yaparak ve soruşturmaların gecikmeden sonuçlandırılması için gerektiğinde Cumhuriyet savcıları ile toplantılar düzenleyerek gereken tüm önlemleri almak.

            2. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, diğer Bakanlıklar, Tokat Valiliği, Mülhakat adliyelere ait Bakanlık ve HSYK Muhabere işlemleri ile tüm yazışmaları yapmak, bu kurumlardan gelen posta evrakını bizzat açmak, faks yazılarını almak ve söz konusu evrakın ve yazıların gereğini yerine getirmek.

            3. Adalet Bakanlığınca ve HSYK'ca uygun görülen tahkikat ve tetkik işlemleri ile buna bağlı olarak düzenlenen “Bakanlık ve HSYK Soruşturma ve İnceleme Evrakı”nı sonuçlandırmak.

            4. Tokat Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı çalışmalarına katılmak ve komisyonla ilgili yazışmaları yapmak.

            5. Tokat Adliyesi ve Cezaevi ile ilgili ödenekler ve malî ve idari işlerle ilgili olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu anlamında, “Harcama Yetkilisi” görevini yürütmek, gerçekleştirme görevlisini belirlemek ve ihale yetkilisi görevini yürütmek veya belirlemek. Satın alma komisyonlarını teşekkül ettirmek, ihale sonucunda ilgili müteahit firma arasında hazırlanacak sözleşmeyi harcama yetkilisi olarak imzalamak.

            6. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının verimli, uyumlu ve düzenli çalışması için Tokat Cumhuriyet savcıları arasındaki görev dağılımını gösterir şekilde iş bölümü yapmak, Soruşturmaların yürütülmesi ile ilgili kontrol ve denetleme görevini yerine getirmek. Nöbet çizelgelerini hazırlayarak ilgili kolluk birimlerine duyurmak ve ilgililere tebliğ etmek, Tokat Cumhuriyet savcıları ile başsavcılık personelinin, Mülhakat Cumhuriyet savcılarının mazeret izinleri, yıllık izinlerini tanzim etmek, Cumhuriyet savcıları ile bağlı birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisini kullanmak.

            7. Gerektiğinde iş bölümüne bağlı kalmaksızın yeni gelen soruşturma evrakını veya Cumhuriyet savcıları tarafından yürütülmekte olan soruşturma evrakını alarak bizzat yürütmek veya başka bir Cumhuriyet savcısını görevlendirmek. Gerektiğinde, Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde iddia makamını temsil etmek vemahkemeler tarafından verilen kararlar aleyhine kanun yollarına başvurmak.

            8. Herhangi bir makam ya da kişiden gelen “Gizli” ya da “Kişiye Özel” kaşeli evrak ile Bakanlık, HSYK ve Yargıtay’dan gelen evrakı açmak ve söz konusu evrakın gereğini yapmak ayrıca Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce özel isme gönderilmeyen ihbar ve şikâyet dilekçelerini inceleyerek, muhtevasını tayin etmek ve icabında bu dilekçelerin soruşturmasını görevlendireceği Cumhuriyet savcısına yaptırmak.

            9. Adlî kolluğun görevleri açısından kontrolünü yapmak. Gerektiğinde bu görevleri nedeniyle denetlemek ve adlî kolluğun sorumluları hakkında, Adlî Kolluk Yönetmeliğinin 11.maddesi uyarınca her yıl sonunda düzenlenecek “Değerlendirme Raporu”'nu Valiliğe göndermek.

            10. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 94 üncü maddesi, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 123 üncü, 124 üncü ve 154 üncü maddeleri, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58 inci maddesi ve 5271 sayılı CMK’nın 5353 sayılı Yasa ile değişik 161 inci maddesinin 5 inci fıkrası gereğince, maddede belirtilen Hâkimler ve Savcılar Kanununa tâbi kişiler ile ilgili ağır ceza mahkemesinin görevine giren suç üstü hallerinde, Devletin güvenliği ile ilgili siyasî suçların soruşturmalarını, önem arz eden veya lüzum görülen toplumsal infial oluşturabilecek olaylara ilişkin soruşturma evrakını, iş bölümüne bakılmaksızın bizzat takip edip sonuçlandırmak veya bunlardan bizzat Cumhuriyet başsavcısı tarafından yürütülmesi gerekmeyenler hakkında, evrakı gereği için görevlendireceği bir Cumhuriyet savcısına tevdii etmek.

            11. CMK'nın 161/6.maddesi ve 06.01.2017 tarihli 29940 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9 uncu maddesi uyarınca Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine ait olduğu, Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinde soruşturma genel hükümlere göre yapılacağı hükmü uyarınca Vali ve Kaymakamlar ile ilgili ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerinde gerekli soruşturmayı sonuçlandırmak, ayrıca Tokat'a bağlı ilçe Kaymakamlarının görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında 4483 sayılı yasa kapsamında soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden gelen inceleme, soruşturma evraklarını yapmak veya gereği için görevlendireceği bir Cumhuriyet Savcısına tevdii etmek,

           12. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 21/12/2011 tarih ve 100/1 sayılı Genelgeleri uyarınca; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında kişisel suçlar ile görevlerinden doğan suçlara ilişkin soruşturmaları yapmak, Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair fezlekeyi düzenlemek.

            13. Hâkim - Savcı adayları ve stajyer avukatların denetimini yapmak, bunların yetiştirilmesi ile ilgili olarak gerekli olan iş, işlem ve tedbirleri almak ve uygulamak. Ayrıca stajyerlerin, savcılık stajı esnasında yanında staj yapacağı Cumhuriyet savcısını tespitedip görevlendirmek.

            14. Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve diğer mevzuat ile Cumhuriyet başsavcısına verilen diğer görevleri yapmak, sicil fişlerini doldurmak, işlerin sağlıklı, verimli, düzgün ve hızlı yürütülebilmesini temin için, iş durumu, iş yoğunluğu vb. mülâhazalar düşünülerek, gerektiği takdirde Cumhuriyet savcıları arasındaki iş bölümünü yeniden düzenlemek, 2802 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 5235 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereğince, merkez ve mülhakat Cumhuriyet savcıları ve bağlı birimler üzerinde gözetim ve denetim faaliyetinde bulunmak. Merkez ve mülhakat Cumhuriyet savcılarının gerektiğinde nöbet hizmetlerine ilişkin nöbet çizelgelerini tanzim etme, gerektiğinde, görev bölümü ve görev talimatının yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

            15. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı Zabıt Kâtiplerinin nöbet çizelgelerini düzenlemek, yetkili, izinli veya raporlu olanların yapmakta oldukları işlerin görevde bulunanlara dağıtımını yapmak ve bu amaçla zabıt kâtipleri arasında geçici iş bölümü cetveli düzenlemek.

            16. Cumhuriyet başsavcısının, kanunî sebeplerle (izin, mazeret, seminer, sevk vb. gibi…) görevinden ayrılması hâlinde, yerine vekâlet edecek Cumhuriyet savcısını görevlendirmek.

            17. “Tokat Adliyesi Resmî Web Sitesi”nin tasarımına ve güncellenmesine ilişkin iş ve işlemleri, teknik ofis görevlisi ile birlikte yapmak ve takip etmek.

            18. Cumhuriyet savcılarının izin, ilçe dışındaki sağlık kuruluşuna sevk ve sağlık raporu almaları vs. gibi sebeplerle görevden ayrılmaları durumunda, ek görev ve yetki düzenlemeleri yapmak.

            19. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı teşkilâtının, Tokat Adliye Lojmanının ve gerekli görüldüğü takdirde Ceza İnfaz Kurumundan sorumlu Cumhuriyet savcısı ile birlikte Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun genel denetimini ve kontrolünü yapmak, güvenliği ile ilgili eksikliklerin bulunması hâlinde gereğini tevessül etmek, gerektiğinde Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutukluların ve hükümlülerin ziyaretçilerinin görüşme taleplerini değerlendirmek ve gerekirse ziyaretçilere görüş izni vermek. Kurum veya personel üzerinde denetim, gözetim, asayiş ve güvenlik konularında görevlendireceği Cumhuriyet savcısına gerekli talimatları vermek.

            20. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı kalemi ile lüzumu hâlinde tüm Adalet Dairelerinin kontrolünü ve denetimini yapmak. Mesaiye Riayet ve Kılık ve Kıyafet ile ilgili Genelgeler uyarınca, gerekli olan denetimleri yapmak.

            21. Tokat Cumhuriyet Savcıları ile mülhakat Cumhuriyet savcıları hakkında, "İş Cetvelleri, Sicil Fişleri ve Başarı Bildirim Formlarına ilişkin yürürlükte olan genelgeler doğrultusunda, yükselme ve ilerleme fişleri düzenlemek ve bu fişlerin zamanında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna sunulmasını sağlamak.

            22. Cumhuriyet savcıları tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar sonucu verilen tüm Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararları, İddianameleri, Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararları ile Fezleke ve Davanâmeleri ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine Dair Kararları inceleyerek, kararların evrak kapsamına, mevcut delil durumuna, suç vasfına ve yasa maddelerine uygun olup olmadığı değerlendirmesini yaparak görüldüsünü yapmak, uygunsuzluk veya eksiklik bulunması hâlinde, gerekli görülecek düzeltmelerin yapılmasını sağlamak, gerektiğinde İnfaz evraklarının kontrolünü yaparak tespit edilen eksik veya hatalı işlemlerin derhal düzenlenmesi için gerekiğini tevessül etmek.

            23. Kanun Yararına Bozma ve Yargılanmanın Yenilenmesi gibi talepleri değerlendirmek, incelenmek üzere Cumhuriyet savcısı görevlendirmek ve bu konular ile ilgili yazışmaların gereğini yapmak, gerektiğinde görüş bildirmek.

            24. İnsan Hakları İhlâlleri ile İşkence ve Kötü Muamele İddialarına İlişkin Soruşturmalarla ilgili gerekli inceleme ve işlemleri bizzat yapmak veya görevlendireceği bir Cumhuriyet savcısı eliyle yaptırmak, insan hakları ihlallerinin önlenmesi hususunda gerekli dikkat ve özeni göstermek, gerekli tedbirleri almak veya aldırmak.

            25. Cumhuriyet başsavcılığı teşkilâtının bir bütün olduğu bilinci ile hareket ederek, bu bütünü oluşturan Cumhuriyet savcıları ile kalem personelinin uyum ve eş güdüm içinde çalışmasını sağlamak için gerekli iş ve işlemleri yapmak, Başsavcılık bürolarını denetlemek, aksaklıkların giderilmesi için tedbirler almak, İdari İşler ve Yazı İşleri Müdürlüğünü denetlemek, mahkemeler ve hâkimlerle Cumhuriyet savcıları arasındaki iş ve ilişkinin dedüzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

            26. “Adalet Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği”ne göre Adliye ve Ceza İnfaz Kurumu ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli hakkında disiplin soruşturması yapmak veya görevlendireceği bir Cumhuriyet savcısı eliyle yaptırmak ayrıca disiplin soruşturmaları sonucu verilen kararlara yapılan itirazları incelemek, üst disiplin amiri olarak görev yapmak.

            27. İcra Müdürlüklerinin ve Noterlerin Cumhuriyet savcılarınca yapılan yıllık teftişlerinin ve İcra Müdürlüklerinin, Mahkemeler Yazı İşleri Müdürlüğünün, Nezarethanelerin ve Adlî Emanetin periyodik teftişlerinin zamanında yapılıp yapılmadığının kontrolünü ve teftiş sonunda düzenlenecek raporların, Adalet Bakanlığına sunulmasını sağlamak.

            28. Bakanlıkça takip edilen davaların duruşma safahatları ile sonucundan Bakanlığa bilgi vermek.

            29.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 22/01/2007 tarihli ve 45/1 nolu “Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler” konulu yürürlüğü devam eden Genelgesinin 4. Bölüm 8'inci maddesi uyarınca “Cezaevlerinde Meydana Gelebilecek Toplu Hareketler İçin Hazırlanmış Bulunan Toplu Harekât Plânı Uygulaması” işlemini belirtilen periyodik aralıklarda yaptırmak, temsilî uygulama olarak yapılmasını onaylamak, denetlemek ve mahsus kartonunda saklanmasını sağlamak.

            30. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 05/06/2015 tarihli ve 167 no'lu Genelgeleri gereğince merkez ve bağlı ceza infaz kurumlarından nakil olmak isteyen hükümlü, hükümözlü ve tutukluların taleplerini inceleyip karara bağlamak veya Ceza infaz kurumlarından görevli Cumhuriyet savcısını görevlendirmek

            31. Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların mevzuat hükümleri uyarınca Bakanlıktan alınacak izin üzerine sağlık, nakil ve duruşmaları sebebiyle oluşacak sevk işlemlerine ilişkin Bakanlık yazışmalarını yapmak.

            32. İdarî İşler Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, gözetip denetlemek.

            33. Adliyeye ait her türlü araç, gereç ve malzemenin hizmet gereğine göre görevlilerce uygun bir şekilde kullanılmasını sağlayıcı tedbirler almak.

            34. Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare Kuruluna başkanlık etmek.

            35. Tokat Adalet Dairesi, Misafirhanesi ve Lojmanının idarî ve malî işlerini yürütmek ve tasarruf sağlayıcı tedbirler almak veya bu konuda gerektiğinde Cumhuriyet savcısı görevlendirmek.

            36. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından Tokat Adalet Dairesi için gönderilen ödeneklerin, “Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İş Yurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği” uyarınca satın alma komisyonlarını teşekkül ettirmek, ihale sonunda idare ile ilgili müteahhit firma arasında tanzim olunacak sözleşmeyi harcama yetkilisi olarak imzalamak.

            37. Adalet Bakanlığı tarafından istenen Tokat - Merkez ve Mülhakat Adliyeler ile Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait periyodik (aylık, üç aylık ve yıllık) bilgi ve raporların, zamanında hazırlanıp gönderilmesini ve buna dair işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

            38. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 22/12/2015 tarihli ve"Basın Sözcülüğü ile Medya İletişim Büroları" konulu 153/1 nolu Genelgesi uyarınca, Anayasa, AİHS ilgili mevzuat hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla tanınıp korunan, adil yargılama hakkı kapsamında yer alan masumiyet karinesi ile lekelenme hakkı, hâkim ve Cumhuriyet savcısının tarafsızlığı ile mahkemelerin bağımsızlığı ilkeleri yanında ilgililerin kişilik hakları ve soruşturmanın gizliliği prensibi göz önünde bulundurularak kamuoyunun bilgilendirilmesinin yararlı ve gerekli olduğu düşünülen durumlarda, Tokat İli Merkez. Artova, Almus, Erbaa, Niksar ve Reşadiye ilçeleri sınırları içinde vuku bulan adlî olaylara ilişkin yazılı, ivedi hallerde ise sözlü basın açıklamalarını soruşturma evresindeyapmak.

            39. 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”nun uygulanmasını sağlamak ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yapılan işlemleri denetlemek, cevap onay yetkilisi olarak onay işlemini yapmak.

            40. 19/08/2011 tarihinde Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokol"ün "Mahallî toplantıların yapılması" başlıklı 47'nci maddesi gereğince, en az üç ayda bir yapılacak olan toplantılara başkanlık yapmak veya başkanlık yapmak için ilgili Cumhuriyet savcısını görevlendirmek.

            41. Kovuşturması Adalet Bakanının iznine tabi suçlarla ilgili soruşturma ve diğer işlemlerin Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğünün 18/1 No'lu Genelgesine uygun şekilde soruşturmaların yürütülmesini sağlamak ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilmesini sağlamak, gerektiğinde bu soruşturma dosyalarını bizzat yürütmek veya başka Cumhuriyet savcısı görevlendirmek.

            42. Mevzuat gereği, HSYK ve Adalet Bakanlığınca kendisine verilen diğer tüm iş, işlem ve görevleri ifa etmek.

            B) CUMHURİYET SAVCISI (125322) İLYAS AY'IN GÖREVLERİ:

            1. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzeni ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik Devletimize ve milletimize karşı 15 Temmuz 2016 günü başlatılan ancak aziz milletimizin şanlı direnişi ile başarısız olan menfur darbe girişimini tertip eden, destekleyen veya bu ihanet ve terör şebekesi ile iltisaklı, irtibatlı ya da müzahir olan tüm unsurlara karşı yürütülen soruşturma kapsamında Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar soruşturma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmak, Terör suçları hakkındaki soruşturma ve yapılması gereken diğer işlemleri yürütmek,

Bu cümleden olmak üzere 3713 sayılı kanunun 3.maddesinde sayılan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılıterör suçları ile aynı yasanın 4.maddesinde sayılan :

a) Türk Ceza Kanununun 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 96, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 142, 148, 149, 151, 152, 170, 172, 173, 174, 185, 188, 199, 200, 202, 204, 210, 213, 214, 215, 223, 224, 243, 244, 265, 294, 300, 316, 317, 318 ve 319. maddeleri ile 310 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

b) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan suçlar.

c) 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

ç) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

d) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince Olağanüstü Hal İlan edilen bölgelerde, olağanüstü halin ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar.

e) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 inci maddesinde tanımlanan suçlar.

2) “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet” suçları ile ilgili soruşturmaları yürütmek ve Devletin güvenliğini, kamu düzenini, genel sağlığı ve genel ahlâkı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini önemli derecede tehlikeye düşürecek boyutta olan ve toplumda infial uyandıran eylemlere ilişkin soruşturmaların aşama ve sonuçlarından Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne bilgi vermek üzere Cumhuriyet başsavcısını haberdar etmek.

           3) Örgütlü olarak işlenen kaçakçılık veya bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kaçakçılık ve organize suçlara ilişkin sorumlu Cumhuriyet savcısıolarak, Cumhuriyet savcısı Doğan YILDIRIM ile birlikte sıra esası gözetilmek suretiyle Cumhuriyet başsavcısının bilgisi dahilinde dönüşümlü olarak bakmak ve yapılması gereken diğer işlemleri yürütmek.

           Bu bağlamda;

           a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçu ile TCK'nın 220.maddesindeki ve ilgili yasalarındaki örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen sigara, alkol, cep telefonu, petrol veya yan ürünleri ile 2863 sayılı Yasadaki tarihi eser kaçakçılığını ve 6136 sayılı Yasanın 12 ve 14.maddelerinde belirtilen örgütlü silah kaçakçılığının işlendiği suçlara bakmak.

           b) TCK'nın 79 ve 80.maddelerinde belirtilen Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine ilişkin suçların soruşturmaları, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamındaki suçların 4208 sayılı Kara Paranın Aklanması Hakkındaki Kanun hükümleri gözetilerek yapılmasına ilişkin soruşturmaları, TCK'nın 282.maddesi kapsamındaki suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaya ilişkin suçların soruşturmasına bakmak.

           c) CMK'nın 135, 139, 140.maddeleri kapsamında projeli olarak soruşturmaları başlatmak, bu soruşturmalara ilişkin tedbir kararlarını talep etmekle, bu şekilde yürütülen soruşturmaları sonuçlandırmak.

            4. Cumhuriyet savcısı Doğan YILDIRIM ile Oğuzhan YILMAZ'ın izinli ve raporlu olduğu durumlarda iş bölümünde belirtilen tüm iş ve işlemlerine bakmak ve sonuçlandırmak.

            Cumhuriyet savcısı Ramazan GÖKÇE'nin izinli ve raporlu olduğu durumlarda Ceza İnfaz Kurumu ile İnfaz Bürosuna ait iş ve işlemleri yürütmek.

            5. Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelere göre Cumhuriyet Başsavcısı tarafından tensip olunacak diğer görevleri yürütmek.

            C) CUMHURİYET SAVCISI (125858) RAMAZAN GÖKCE'NİN GÖREVLERİ:

            1. Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu kalemini denetlemek, eksik işleri yeniden ele aldırmak.

            2. Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Sorumlu Cumhuriyet Savcılığı görevini ifa etmek. Ceza İnfaz Kurumundan Sorumlu Cumhuriyet savcısı olarak, Ceza İnfaz Kurumunun tüm denetim ve gözetim görevini yerine getirmek. Bu bağlamda;

            a) Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ve personeli üzerinde Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Bakanlıkça gönderilen Genelgeler doğrultusunda her türlü denetim ve gözetim yetkisini kullanmak. Asayiş ve güvenlik konularında lüzum gereği tüm tedbirleri almak, denetlemeler sırasında göreceği aksaklıkları denetleme defterine yazmak, müteakip denetlemede bir önceki denetimde görülen aksaklıkların veya alınmasını öngördüğü tedbirlerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek, giderilmesi için özen göstermek ve bu bağlamda "haftada en az bir kere" ceza infaz kurumunu bizzat ziyaret ederek sorunların tespiti ve çözümü yönünde çalışmalarda bulunmak ayrıca Cumhuriyet başsavcısına denetleme sonuçlarını anında bildirmek, Ceza İnfaz Kurumunda bütün personelin ve birimlerin gece gündüz, devamlı kontrol altında bulundurulmasını sağlamak, tüm personelin görevlerini eksiksiz yapıp yapmadığını denetlemek ve gerekli görüldüğü takdirde ilgililer hakkında disiplin ve adlî soruşturma başlatılıp sonuçlandırmak.

            b) Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 5275 sayılı Kanun hükmü gereği, "ayda en az bir defa" zabıtanın iştiraki ile yapılacak genel aramalara nezaretçi olarak Cumhuriyet başsavcısının uygun olması hâlinde onunla birlikte bizzat katılmak.

            c) Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun içinde ve dışında makul süreler içerisinde kısmî aramalar yaptırmak.

            d) AdaletBakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün genelge ve emirleri uyarınca, genel sayımlar dışında belirsiz zamanlarda ayda en az iki defa yapılacak olan kısmî sayıma katılarak düzenlenecek tutanağı kartonunda saklamak.

            e) Ceza İnfaz Kurumundahükümlü ve tutuklulara ait emanet, para ve kasa hesaplarını belirsiz zamanlarda ayda en az bir defa denetlemek, denetim sonucunda gerekli mutabakatın sağlanması sonucu düzenlenecek olan tutanağı özel denetim kartonunda muhafaza etmek.

            f) Ceza İnfaz Kurumunda görevli 1. ve 2. Müdürler ile Bakanlık personeli, İnfaz ve Koruma Başmemurları ve Memurları ile diğer cezaevi personeli hakkında yapılan şikâyetleri inceleyip değerlendirmek ve gerektiğinde soruşturma açıp sonuçlandırmak, yapılan işlemlerden Cumhuriyet Başsavcısını bilgilendirmek.

            g) Kapalı ve Açık Cezaevinden olabilecek firar olaylarına karşı gerekli önlemleri almak, bu amaçla cezaevi idaresi ve personelinin tüm yasal mevzuat ve genelgelere uyulmasını sağlamak, cezaevlerinde olabilecek bireysel veya toplu açlık grevlerine karşı gerekli önlem ve tedbirleri almak, açlık grevi veya firar olaylarına sebebiyet verilmemesi için cezaevi idare kadrosu ve koruma personelini uyarmak, kuruma girişlerde, ziyaretlerde ve görüşlerde önlemler alınmasını sağlamak, yapılacak istihbari bilgileri takip etmek, yangın, isyan, tünel kazma, firar veya firara teşebbüs vb. şekilde cezaevinde olabilecek her türlü bilgi ve gelişmeyi Cumhuriyet Başsavcısı ile paylaşarak önceden alınabilecek tedbirleri tespit etmek, alınan önlemlerin yerine getirilip getirilmediğini denetimlerle kontrol etmek.

            h) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 22/01/2007 tarihli ve 45/1 nolu “Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler” konulu Genelgesinin 4. Bölüm 8'inci maddesi uyarınca “Cezaevlerinde Meydana Gelebilecek Toplu Hareketler İçin Hazırlanmış Toplu Harekât Plânı” uygulamasının 6 ayda bir temsilî uygulamasını gerçekleştirmek ve Cumhuriyet başsavcısına bilgi vermek.

            ı) Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu tarafından alınan kararlara karşı, ilgililerin itiraz etmesi hâlinde, İnfaz Hâkimliğinin kararlarına karşı gerektiğinde yasa yollarına başvurmak.

            j) Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokol"ün "Mahallî Toplantıların Yapılması" başlıklı 47'nci maddesi gereğince, en az üç ayda bir yapılacak olan toplantılara iştirak etmek.

            k) Ceza İnfaz Kurumundan gelecek özel af taleplerinde yapılması gerekli işlemleri yapmak,

            l) Ceza İnfaz Kurumu Birim Arşiv Ayıklama ve İmha KomisyonuBaşkanlığını yürütmek, Ceza İnfaz Kurumu arşiv denetimini yapmak, arşiv hizmetlerini yönetmeliğe uygun şekilde yürütülmesini sağlamak.

            3) İnfaz Bürosundan Sorumlu Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmak, İlâmat ve İnfaz iş ve işlemlerini yerine getirmek, infazla ilgili tüm işleri takip etmek. Bu bağlamda;

            a) İnfaz için gönderilen ilâmları kontrol etmek, infaz edilebilir durumda olan ilâmların ikmalini sağlamak, aksi hâlde yasal gereğini yerine getirmek.

            b) İlâmların infazı işlemlerinin süratli yapılmasını temin amacıyla belirli aralıklarla gerekli yazışmaları yapmak, ilâmları kontrol altında tutmak, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının ilgili birimleri ile sıkı temas kurularak yakalama müzekkerelerinin en kısa sürede infazını sağlamak.

            c) İnfaz kalemini devamlı kontrol altında tutmak. 3'er aylık dönemler hâlinde "Denetleme Tutanağı" tanzim ederek Cumhuriyet başsavcısına sunmak.

            d) İlâmların UYAP ortamında kaydedilmesini ve infazınısağlamak, her ayın başında yapılacak kontrollerde oluşabilecek aksaklıkları tespit ederek kayıtsız ilâm bulunup bulunmadığını kontrol etmek.

            e) İnfazla ilgili aksama tespit edildiğinde, Cumhuriyet başsavcısına bilgi vermek.

            f) İnfaz sırasında gerektiğinde mahkemelerden verilen kararlar aleyhine yazılı emir yoluyla bozma ihbarı, karar düzeltme, yargılamanın yenilenmesi gibi kanun yollarına başvurmak, disiplin hapsi ve hapsen tazyik kararlarının takip ve infazını sağlamak.

            g) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 17'nci maddesine göre infazın ertelenmesi ile ilgili talepleri, Cumhuriyet başsavcısı ile koordineli olarak değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

            3. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu, hükümlü ve hükümözlülere ilişkin olan istinabe evrakını yürütmek ve sonlandırmak, yine bu bağlamda; bu kişilerin ifadelerini, güvenlik, asayiş ve tasarruf gibi gerekçeler doğrultusunda mahallinde yani ceza infaz kurumunda almak.

            4. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının tüm yakalama evrakına bakmak ve evrakın gereğini yerine getirmek. Adlî kolluk birimlerinden aranan şahıslara ilişkin listelerin istenerek, anılan listede yer alan kişiler hakkında gıyabi tutuklama müzekkeresi veya yakalama emri bulunup bulunmadığını kontrol etmek, geri alınmış, kaldırılmış veya infaz edilmiş olanları adlî kolluk birimlerine bildirmek ve arama kayıtlarının bu suretle güncelliğini sağlamak. Ayrıca her takvim yılı sonunda, mahkemelerden verilen ve henüz kaldırılmamış bulunan yakalama emirlerinin birer listesini çıkartarak daima göz önünde bulundurmak ve sıkı bir şekilde araştırılmasını temin etmek için ilgili adlî kolluk birimlerine iletmek ve bunların takibini yapmak.

            5. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen güvenlik tedbirlerinin infaz ve uygulamalarını sağlamak, 5275 sayılı Kanunda belirtilen özel infaz usulleri ile seçenekli yaptırımların infaz ve uygulamasını sağlamak, erteleme ve ara verme hususundaki talep ve durumları değerlendirerek gereğini ifa etmek. 5271 sayılı CMK’nın 109 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş bulunan “Adlî Kontrol” müessesesine ilişkin kararların infazı ile ilgili işlemlerin takibini ve kontrolünü yapmak.

            6. Tokat Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ile Koruma Kurulu Başkanlığından sorumlu Cumhuriyet savcısı görevini yürütmek, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünü ilgilendiren işlere bakıp denetimlerini yapmak, ilgili personel üzerinde kanun, tüzük, yönetmelik ve Bakanlıkça gönderilen Genelgeler doğrultusunda her türlü denetim ve gözetim yetkisini kullanmak, yapılan şikâyetleri inceleyip değerlendirmek, sonuçlandırmak, sonucundan Cumhuriyet Başsavcısına bilgi vermek.

            7. Cumhuriyet Başsavcılığımıza infaz için gönderilen ilamların takipsiz ve özellikle kayıt dışı bırakılmasını önlemek bakımından mahkemelerden 3'er aylık dönemler hâlinde celp edilecek listeler ile ilâmat kalemi tarafından defter kaydına göre mahkemelerden verilip kayda giren ilâmların ve taşradan gelen ilâmların aylık olarak çıkarılmak suretiyle ilâmat defterindeki kayda giren ilâmların bu listelere göre gelen ilâmlarla karşılaştırmasını yaparak kayıt dışı kalmış ilâm evrakının olup olmadığını araştırıp listelere görüldü şerhi verdikten sonra mutabakat sağlayıp müteakip listelerin Cumhuriyet Başsavcılığındaki özel kartonunda muhafaza edilmesini sağlamak.

            8. Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna girmesi yasak olan eşya ve maddeler ile elektronik haberleşme cihazlarını sokan veya sokmaya teşebbüs edenlerle ilgili olarak yasal gereği yerine getirmek, bu kişilerin avukat olması hâlinde avukatlar ile ilgili soruşturmaları 1136 sayılı Kanun hükümleri göz önünde bulundurularak iş bölümü gereği görevli Cumhuriyet savcısına tevdi edilecektir.

            9. Mesai saatleri içerisinde açık ve kapalı ceza infaz kurumu içerisinde hükümlüler, tutuklular ve hüküm özlülerin kendi aralarında veya idari personel ile aralarında meydana gelebilecek adlî olaylara ilişkin soruşturmaları bizzat yapmak ve sonuçlandırmak.

            10. 5275 sayılı Kanunun 92 ve devamı maddelerinde sayılan hükümlülerin izin taleplerini Cumhuriyet başsavcısı ile mütalâa ederek uygun görüşünü alıp bizzat Cumhuriyet başsavcısının vermesi gerekmeyen izin taleplerini karara bağlamak.

            11. Adalet Bakanlığı “Hükümlü ve Tutukluların Ziyaretleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri uyarınca, Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün yazılı emirleri uyarınca, Dinî ve Millî Bayramlar dolayısıyla yapılacak olan açık görüşlerde koğuşlara göre önceden düzenlenecek görüşme gün ve saatlerini bildirir listeyi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün görüşünü de almak suretiyle hazırlamak ve onaylanan görüş plânlarının koğuşlara asılması suretiyle hükümlü ve tutuklulara duyurulmasını sağlamak, alınan güvenlik önlemlerini gözden geçirip eksiklikler konusunda gerekli talimatları vermek, ziyaret listeleri oluşturulurken ziyaret izni verme konusunda Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerekli hassasiyeti göstermek suretiyle seçici davranmak ve özellikle ihtiyaca binaen ziyaretlere müsaade etmek.

            12. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince, Amme Alacakları hakkındaki evrakı takip etmek ve sonuçlandırmak,

            13. Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukluların ziyaret günleri dışında ve 5275 sayılı Kanunun 83/2'nci maddesi hükmü gereği, gelen görüşme taleplerini inceleyerek yerinde görülenlere yazılı izin vermek suretiyle görüşlerini sağlamak.

            14. Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare Kurulu Başkanlığı ile ilgili genel denetimi yapmak, yapılan denetim sonuçlarını takip etmek ve Cumhuriyet başsavcısına bilgi vermek.

            15. Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda sürdürülen eğitim, kültür ve sosyal çalışmalarla ilgili faaliyetlerin, bu hususta Bakanlık genelgelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek. Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukluların tahliyelerinde topluma kazandırılmaları amacıyla meslek ve sanat kursları açılması yolunda gerekli çalışmaları yapmak, uygulamada gördüğü aksaklıkları düzeltme yönünde gerekli işlemleri yaparak sonuçları hakkında Cumhuriyet başsavcısına bilgi vermek. Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirilen aylık konferanslarda hazır bulunmak, konferans öncesi hazırlıkları yürütmek.

            16. Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu dışında olan İnsan Hakları İhlâlleri ile İşkence ve Kötü Muamele İddialarına İlişkin Soruşturmalarailişkin gerekli inceleme ve işlemleri bizzat yapmak ve insan haklarının korunması hususunda gerekli dikkat ve özeni göstermek.

            17. Hükümlü, hükümözlü ve tutukluların şikâyetlerine ilişkin soruşturmaları yürütüp sonuçlandırmak.

            18. Nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak, bu dönemde intikal eden önemli olayları Cumhuriyet Başsavcısına bildirmek, nöbet esnasında adalet dairesi venöbetçi personelin denetim ve kontrollerini yapmak.

            19. Soruşturma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcılığı görevini yürütmek.

            20. 5271 sayılı Kanunun 253'üncü maddesi ile "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yürütülen soruşturmalarda Cumhuriyet savcısı Mustafa YILDIZ'ın izinli ve raporlu olduğu dönemde Uzlaştırma ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek

            21."Sermaye Piyasası Kanunu"nda düzenlenen suçlar hakkında soruşturmalar yapmak.

            22. Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelere göre Cumhuriyet Başsavcısı tarafından tensip olunacak diğer görevleri yürütmek.   

            D) CUMHURİYET SAVCISI (151451) TUNCAY YILDIZ'INGÖREVLERİ:

            1.Son rakamı (0) ile bitenve (1) ile biten soruşturma evrakının 1/2' nin (51,61,71,81,91) soruşturmalarını yapıp sonuçlandırmak.

2. Nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak, bu dönemde intikal eden önemli olayları Cumhuriyet Başsavcısına bildirmek, nöbet esnasında adalet dairesi venöbetçi personelin denetim ve kontrollerini yapmak.

            3. Çocuk Bürosundan Sorumlu Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmak, bu kapsamda:

            a) 5395 sayılı Kanunun 28.md 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre suça sürüklenen çocuklarla ilgili yürütülmesi gereken soruşturmaları yapmak ve 5395 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca oluşturulan çocuk bürosunun görevlerinin ifasını sağlamak. 5395 sayılı Kanunun 15., 16., 17., 18., 19., 20. ve 21'inci maddeleri ile ilgili hükümlerin titizlikle uygulanmasını sağlamak.

            b) Mülhakatilçelerden gönderilen ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında bulunan fezlekeleri inceleyip sonuçlandırmak.

            c) Tokat İl Emniyet Müdürlüğü veİl Jandarma Komutanlığı Çocuk Bürolarının çocuk suçlarına ilişkin yürüttüğü adlî işlemleri inceleme ve denetleme görevini yürütmek.

                           d) Tokat 1.2.3. Asliye Ceza Mahkemelerinin "Çocuk mahkemesi sıfatıyla" vermiş olduğukararların görüldü işleminiyapmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak.

            e) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca oluşturulan toplantılara katılmak, alınan kararların adliye yönünden takip ve uygulanmasını temin etmek.

            4. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin (kişisel suçları hariç) görevleri sebebiyle işledikleri suçlar ile 4483 sayılı kanun kapsamında yürütülmesi gereken soruşutrmalarıyapıp sonuçlandırmak.

            5. Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davaların duruşmalarına katılarak bu mahkemede iddia makamını temsil etmek, gerektiğinde bu mahkemeden verilecek kararlar aleyhine kanun yollarına başvurmak, mahkemenin duruşma dışı talepleri hakkında mütalaasını hazırlayıp mahkemeye tevdi etmek, nöbetçi olmadığı tarihlerde bu mahkemenin keşiflerine katılmak.

            6. Tokat AğırCeza Mahkemesince verilen kararların görüldü işlemleriniyapmak, verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, gerektiğinde mütalaa taleplerini karşılamak.

7. Cumhuriyet savcısı Muhammet Tayfun GÜNAYDI'N'ın raporlu ve izinli olması hâlinde, iş bölümünde belirtilen tüm iş ve evrakına bakmak ve sonuçlandırmak.

            8.Adalet Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının 06/03/2007 tarihli ve 128/1 no'lu Genelgesi doğrultusunda, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının Birim Arşiv Komisyon Başkanlığını yapmak ve yönetmelik hükümlerine göre, birim arşivinin ayıklama ve imha işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Tokat Adliyesinin Kurum Arşiv Komisyon Üyeliğini yapmak. Komisyonları süresinde kurarak, çalışmalarını temin etmek. Adalet Bakanlığı Arşiv Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak arşiv ayıklama ve imha işlerini yapmak, arşivin düzenli tutulmasını sağlamak.

            9. Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelere göre Cumhuriyet Başsavcısı tarafından tensip olunacak diğer görevleri yürütmek.

            E) CUMHURİYET SAVCISI (153577) DOĞAN YILDIRIM'IN GÖREVLERİ:

            1. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzeni ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik Devletimize ve milletimize karşı 15 Temmuz 2016 günü başlatılan ancak aziz milletimizin şanlı direnişi ile başarısız olan menfur darbe girişimini tertip eden, destekleyen veya bu ihanet ve terör şebekesi ile iltisaklı, irtibatlı ya da müzahir olan tüm unsurlara karşı yürütülen soruşturma kapsamında Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar soruşturma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmak,       Terör suçları hakkındaki soruşturma ve yapılması gereken diğer işlemleri yürütmek,

Bu cümleden olmak üzere 3713 sayılı kanunun 3.maddesinde sayılan5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılıterör suçları ile aynı yasanın 4.maddesinde sayılan:

a) Türk Ceza Kanununun 79, 80, 81, 82, 84,86, 87, 96, 106, 107, 108, 109, 112,113, 114, 115, 116, 117, 118, 142, 148, 149, 151, 152, 170, 172, 173, 174, 185, 188, 199, 200, 202, 204, 210, 213, 214, 215, 223, 224, 243, 244, 265, 294, 300, 316, 317, 318 ve 319. maddeleri ile 310 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

b) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan suçlar.

c) 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

ç) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

d) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince Olağanüstü Hal İlan edilen bölgelerde, olağanüstü halin ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar.

e) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 inci maddesinde tanımlanan suçtur.

2) “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet” suçları ile ilgili soruşturmaları yürütmek ve Devletin güvenliğini, kamu düzenini, genel sağlığı ve genel ahlâkı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini önemli derecede tehlikeye düşürecek boyutta olan ve toplumda infial uyandıran eylemlere ilişkin soruşturmaların aşama ve sonuçlarından Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne bilgi vermek üzere Cumhuriyet başsavcısını haberdar etmek.

             3) Örgütlü olarak işlenen kaçakçılık veya bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kaçakçılık ve organize suçlara ilişkin sorumlu Cumhuriyet savcısıolarak, Cumhuriyet savcısı İlyas AY ve Oğuzhan YILMAZ ile sıra esası gözetilmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcısının bilgisi dahilinde dönüşümlü olarak bakmak ve yapılması gereken diğer işlemleri yürütmek.

           Bu bağlamda;

           a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçu ile TCK'nın 220.maddesindeki ve ilgili yasalarındaki örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen sigara, alkol, cep telefonu, petrol veya yan ürünleri ile 2863 sayılı Yasadaki tarihi eser kaçakçılığını ve 6136 sayılı Yasanın 12 ve 14.maddelerinde belirtilen örgütlü silah kaçakçılığının işlendiği suçlara bakmak.

           b) TCK'nın 79 ve 80. maddelerinde belirtilen Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine ilişkin suçların soruşturmaları, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamındaki suçların 4208 sayılı Kara Paranın Aklanması Hakkındaki Kanun hükümleri gözetilerek yapılmasına ilişkin soruşturmaları, TCK'nın 282.maddesi kapsamındaki suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaya ilişkin suçların soruşturmasına bakmak.

           c) CMK'nın 135, 139, 140.maddeleri kapsamında projeli olarak soruşturmaları başlatmak, bu soruşturmalara ilişkin tedbir kararlarını talep etmekle, bu şekilde yürütülen soruşturmaları sonuçlandırmak.

            4. Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürlüğü ile Basın Bürosu, Bilgi Edinme Bürosu, İdari İşler Bürosunun denetimini yapmak.

            5. Basın suçları ve basın yoluyla işlenen suçlardan sorumlu Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmak, bu suçlar hakkında gazete, kitap, dergi, bülten, bildiri vs, mevkuteleri inceleyip suç unsuru görüldüğü takdirde kanuni gereğine başvurarak muktezasını temin etmek, 5187 sayılı Kanunun 7inci maddesi uyarınca verilen beyannameyi alarak tutulan kayıtları denetlemek, ibraz edilen eserlere alındı belgesi vermek, sahneye konulacak oyunların senaryolarını incelemek, müstehcen veya suç unsuru görüldüğünde yasal gereğini yapmak ve sonuçlandırmak (5187 sayılı Basın kanunu, 5681 sayılı Matbaalar Kanunu, l117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 3257 sayılı Video ve Müzik Eserleri Kanunu, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun, 2813 sayılı Telsiz Kanunu, 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Değerlendirme Kanunu, 5953 sayılı (Basın Mesleğinde Çalışanlar ve Çalıştıranlar Arasındaki İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun)

            6. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 27/02/2015 tarihli "Soruşturmanın Gizliliği ve Basın Sözcülüğü" konulu 153 nolu Genelgesi ile 22/12/2015 tarihli ve "Basın Sözcülüğü ile Medya İletişim Büroları" konulu 153/1 nolu Genelgesi uyarınca, "Basın Cumhuriyet Savcılığı" görevini yürütmek. Basın Kanunu gereğince, Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilmesi gereken alındı belgelerini imzalamak, beyanname ve eklerini inceleyip gereğini yapmak, nüshaları inceleyip görüldü şerhi verdikten sonra muhafazasını temin etmek, suç unsuruna rastlanıldığında gerekli soruşturmayı başlatmak ve bu konuda Cumhuriyet başsavcısına bilgi vermek ve bu Kanunda düzenlenen diğer suçlarla ilgili soruşturma işlemlerini yapmak ve süresi içerisinde kamu davası açmak. Basın Cumhuriyet savcısı olarak yerel basının ve gerektiği takdirde ulusal basının takibi ile Tokat Cumhuriyet Başsavcılığını ilgilendiren gazete, kitap, dergi, bülten, bildiri vb. gibi basılı eserleri inceleyerek suç ihbarı mahiyetinde bulunan olaylar ile suç unsuru görüldüğü hâllerde konuyu değerlendirerek gereğini yerine getirmek, bu anlamda gerekli kontrolleri yapmak ve Basın Kanunundan doğan iş ve işlemleri ifa etmek. Basın Kanunu, Matbaalar Kanunu ve Dernekler Kanununa göre basılı yayınlar hakkında alındı belgesi vermek, inceleyip gerekiyorsa soruşturma yapmak.                       

7. Tokat Adliyesi adına yapılması gereken veda törenleri, uğurlama yemekleri ile adliye lojmanı lokalinde yapılabilecek organizasyonlar, adli yıl açılış törenlerinin sevk ve organizasyonunun Cumhuriyet Başsavcısının bilgisi ile birlikte yapmak.

8. Tokat Adliye Lojmanlarına ait gelir ve giderler ile misafirhanenin gelir - gider durumlarını düzenlemek, düzenli ve kaliteli hizmet verilmesini sağlamak, bu bağlamda Lojman ve Misafirhanenin bakım, onarım ve gözetim iş ve işlemlerini Cumhuriyet başsavcısı ile birlikte yapmak ve genel bakımını, onarımını, temizliğini ve kontrolünü yaptırmak.

9.Adliye Saymanlığının ve PTT mutemetliğinin denetim ve kontrolünü yapmak.

10.Tokat Adliyesi tahakkuk evrakını düzenlemek ve denetlemek. Özellikle hastaneden gelen evraktan ilgilisi ile görüşerek, (bazı hastanelerde geçmişte vuku bulduğu söylenen döner sermayenin şişirilmesine yönelik faaliyetlerin kontrolü için) faturadaki tedavi ve tetkiklerin hasta olan personel veya personel yakınına yapılıp yapılmadığı hususunu araştırarak ve gerekirse ilgilisine sorarak, tahakkuk evrakını imzalamak. Adalet Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının 13/02/2006 tarihli ve 127 nolu Genelgesi doğrultusunda iş ve işlemleri yapmak.

            11. Adliye personeli yol tazminat hesabının aylık kontrolünü yapmak, işlerin düzenli yürümesini sağlamak.

            12. Tokat Adalet Dairesi Satınalma Komisyonu Başkanlığı görevine ilişkin iş ve işlemleri yapmak. Bu bağlamda; İdarî İşler Müdürlüğünce hazırlanan satın alma evrakına ilişkin olur, onay, fiyat araştırması ve ihale evrakını harcama yetkilisi sıfatı ile imzalamak.

                                                             13. Ayniyat Talimatnamesi gereğince, Ayniyat Memurunca yapılması gereken iş ve işlemleri denetlemek, talimatname hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak. Ayniyat, levazım ve ödenek durumlarını takip ederek gönderilen ödeneklerin sarf yerleri itibariyle son ödenek bakiyeleri hakkında zamanında Cumhuriyet başsavcısına bilgi vermek. İdari İşler Müdürlüğünün yıllık ayniyat sayımının yapılmasını sağlayarak takip eden yılın ilk diliminde mülhakat ayniyat listeleri ile birleştirilerek Bakanlığa arzını sağlamak. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ayniyat ve demirbaş eşya listesini çıkarmak, kayıtları kontrol etmek ve her yıl sonu sayım ve denetim işlemlerini yapmak. Ayrıca Adalet Dairesinin hizmet binasının, yemekhanesinin, çay ocağı ve bahçesinin temizlik, onarım, bakım ve düzeni ile ilgili kontrolleri yapıp, İdarî İşler Müdürlüğü personelini denetlemek, ihmali görülenler hakkında gereğini yapmak, Yemekhane yönetim kurulu başkanlığını yürütmek, aykırı durumları Cumhuriyet başsavcısına bildirmek

14. 5682 sayılı Kanuna göre tahditli kişiler ile ilgili tüm işlemleri yürütmek.

15. Sendikalar Kanununa göre personelin sendikal faaliyetlerini kontrol etmek, denetlemek, sendika temsilcileri ile yapılacak toplantılara iştirak etmek.

16. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 tarihli ve“Adliyelerde ve Duruşmalarda Güvenlik ve Düzenin Sağlanması” konulu 27 nolu Genelgeleri uyarınca, adliye ve duruşma salonlarının güvenlik işleri ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, Adalet Dairesinde görevli kişiler ile diğer kişilerin mal ve can güvenliğini koruyucu, binanın iç güvenliğini sağlayıcı tüm tedbirleri almak ve uygulanmasını gözlemlemek.

17. Cumhuriyet savcısı İlyas AY'ın ve Oğuzhan YILMAZ'ın raporlu ve izinli olması hâlinde, iş bölümünde belirtilen tüm iş ve evrakına bakmak,sonuçlandırmak.

            18. Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelere göre Cumhuriyet Başsavcısı tarafından tensip olunacak diğer görevleri yürütmek.

F) CUMHURİYET SAVCISI (179518) HİLAL GÜLTEKİN'İNGÖREVLERİ:

1.Son rakamı (1), (01,11,21,31,41) ve (7) ile biten soruşturma evrakının soruşturmalarını yapıp sonuçlandırmak.

2. Nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak, bu dönemde intikal eden önemli olayları Cumhuriyet Başsavcısına bildirmek, nöbet esnasında adalet dairesi ve nöbetçi personelin denetim ve kontrollerini yapmak.          

3. Tokat 1'inci ve 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesince verilen kararların görüldü işlemlerini yapmak, verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, gerektiğinde mütalaa taleplerini karşılamak.

4. 05/12/2016 tarihi itibariyle 6251 sayılı kanun ile onaylanması uygun bulunan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" ile bu sözleşmeye dayanılarak çıkarılan 6284 sayılı "Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında aile içi veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen soruşturmaları yürütmek, Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 18/10/2011 tarihli ve Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması başlıklı 18 nolu Genelgesi gereği, alınması gerekli tedbirleri talep etmek, uygulanmasını sağlamak, takip etmek ve sonuçlandırmak.

5. Tokat 1.İcra ve İflas Müdürlüğünün yıllık ve ara denetimlerini yapmak, gerekli yazışmaları yapmak, denetim sonunda tutulan tutanaklara ait kartonları tutmak bu müdürlükle ilgili ihbar ve şikayetlerle veya resen tespit edilecek usul ve yasaya aykırılıklarla ilgili soruşturmaları yapmak ve sonuçlandırmak, İcra dairelerine ait paraların açılan banka hasabına süresinde ve usulüne uygun olarak yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmek.

6. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 27/02/2015 tarihli 28/1 No'lu ve Cumhuriyet Başsavcılığı Kalem Hizmetleri ve mahkemeler ileile İcra ve İflas Dairelerinin Denetimi konulu hükümleri doğrultusunda tereke ve izale-i şuyu kasa hesaplarını belirsiz zamanlarda denetlemek, bu hesaplarda toplanan paraların açılan banka hesabına yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmek, bilirkişilere ödenen ücretlerden yapılan gelir vergisi tevkifatına ilişkin liste ve hesapların kontrolünü yapmak, yapılacak denetim sırasında tahsilât ve reddiyat makbuzları ile kasa defterinin karşılaştırılması ve kasa defteri Uyap sistemi ile karşılaştırılmasını yapılarak gerekli mutabakatın sağlanmasını takiben, denetleme tutanağının onaylandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığındaki denetleme kartonunda muhafazasını sağlamak. Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü hakkında olabilecek şikâyetler ile denetim sırasında re’sen görülen herhangi bir hukuka aykırı işlem üzerine genel hükümler uyarınca gerekli soruşturmaları yapmak, sonuçlandırmak, ilgili evrakının bir suretinin “Adalet Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği” gereğince yapılacak disiplin soruşturmasına esas olmak üzere merciine tevdii etmek.

7. Tokat 2 Noterliğinin her yıl Mayıs ayı içinde yıllık teftiş ve denetimini yapmak, ayrıca Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Genel Müdürlüğünün 20/01/2006 tarihli ve 101 nolu genelgesi çerçevesinde, en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda yevmiye defteri ile diğer belgelerin matbu teftiş raporlarında istenilen bütün hususları kapsayacak şekilde denetleyerek düzenlenecek olan denetleme tutanağını Cumhuriyet Başsavcılığıda tutulan özel kartonuna takmak, muhtemel noter değişikliğine dayalı bir görev devir tesliminde tutanakları tanzim etmek, noterlikte yapılacak periyodik denetimler sırasında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 12.5.2005 tarih ve 13-9871 sayılı genelgeleri gereğince Noter emanet paralarının ilgili bankaya açılan hesaplara yatırılıp yatırılmadığının kontrolünü yapmak,

8. İstinabe taleplerine ait tüm iş ve işlemleri yerine getirmek istinabe bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmak, özellik ve önem arz eden talimat evrakından Cumhuriyet başsavcısını bilgilendirmek.

9. Noterlikçe gönderilen vasiyetnâmeleri ilgili yerlere vermek, yabancı ülkelerde ölen Türk vatandaşlarının vârisleri ile ilgili yazışmaları Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle yürütmek.

10. Yazılı emir talepleri doğrultusunda görüş bildirmek.

11. Cumhuriyet savcısı Hıdır KARA'nın raporlu ve izinli olması hâlinde, iş bölümünde belirtilen tüm iş ve evrakına bakmak ve sonuçlandırmak.

            12. Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelere göre Cumhuriyet Başsavcısı tarafından tensip olunacak diğer görevleri yürütmek.

G) CUMHURİYET SAVCISI (179518) HIDIR KARA'NIN GÖREVLERİ:

            1. Son rakamı (2) ve (9), (09.,19.,29.,39,49) ile biten soruşturma evrakının soruşturmalarını yapıp sonuçlandırmak.

2. Nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak, bu dönemde intikal eden önemli olayları Cumhuriyet Başsavcısına bildirmek, nöbet esnasında adalet dairesi venöbetçi personelin denetim ve kontrollerini yapmak.           

3. “Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği” ve Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığının 07/02/2006 tarihli ve 122 nolu "Kütüphane Hizmetleri" Genelgesi gereğince, Tokat Adliye Kütüphanesi ile ilgili denetim ve kontrol görevi ile yıllık kitap sayımı ve takibini yapmak. Gelen kitapların kaydını yaptırmak, kitaplığın temiz ve düzenli tutulmasını temin etmek. Yıllık cetvellerin zamanında tanzim edilerek, ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

4. Tokat 2.İcra ve İflas Müdürlüğünün yıllık ve ara denetimlerini yapmak, gerekli yazışmaları yapmak, denetim sonunda tutulan tutanaklara ait kartonları tutmak bu müdürlükle ilgili ihbar ve şikayetlerle veya resen tespit edilecek usul ve yasaya aykırılıklarla ilgili soruşturmaları yapmak ve sonuçlandırmak, İcra dairelerine ait paraların açılan banka hasabına süresinde ve usulüne uygun olarak yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmek.

5. Tokat 4. Noterliğinin her yıl Mayıs ayı içinde yıllık teftiş ve denetimini yapmak, ayrıca Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Genel Müdürlüğünün 20/01/2006 tarihli ve 101 nolu genelgesi çerçevesinde, en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda yevmiye defteri ile diğer belgelerin matbu teftiş raporlarında istenilen bütün hususları kapsayacak şekilde denetleyerek düzenlenecek olan denetleme tutanağını Cumhuriyet Başsavcılığıda tutulan özel kartonuna takmak, muhtemel noter değişikliğine dayalı bir görev devir tesliminde tutanakları tanzim etmek, noterlikte yapılacak periyodik denetimler sırasında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 12.5.2005 tarih ve 13-9871 sayılı genelgeleri gereğince Noter emanet paralarının ilgili bankaya açılan hesaplara yatırılıp yatırılmadığının kontrolünü yapmak,

6. Zamanaşımı Bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcılığı görevini yürütmek. Daimi arama kararı verilen ve suç tarihi üzerinden 1 yıl geçen soruşturma evraklarına bakmak. (kasten öldürme suçları hariç)

            7. CMK’nun 81. ve Beden Muayenesi Yönetmeliği’nin 22. maddesinde belirtilen ve mahkeme tarafından gönderilen beraat ve mahkumiyetkararları ile ilgili yönetmelik hükümlerinde öngörülen işlemleri yürütmek. (soruşturma evresindeki imha işlemleri K.Y.O.K veren Cumhuriyet savcısı tarafından yapılacaktır).        

8. Otopsi, olay yeri inceleme ve yapılan keşif sonucunda tahakkuk eden sarf kararlarının aylık takibi ve takip eden ayın ilk günü hazırlanarak maaş mutemetliğine göndermek.

9. Cumhuriyet savcısı Hilal GÜLTEKİN'in raporlu ve izinli olması hâlinde, iş bölümünde belirtilen tüm iş ve evrakına bakmak ve sonuçlandırmak.

            10. Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelere göre Cumhuriyet Başsavcısı tarafından tensip olunacak diğer görevleri yürütmek.

H) CUMHURİYET SAVCISI (189939) MUHAMMET TAYFUN GÜNAYDIN'IN GÖREVLERİ:

1. Son rakamı (3) ve (6) ile biten soruşturma evrakının soruşturmalarını yapıp sonuçlandırmak.

2. Nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak, bu dönemde intikal eden önemli olayları Cumhuriyet Başsavcısına bildirmek, nöbet esnasında adalet dairesi venöbetçi personelin denetim ve kontrollerini yapmak.           

3. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 tarihli ve “Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsili” konulu 64/2 nolu Genelgesi doğrultusunda, “Gönderici Makam” ve “Aracı Kurum” olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız adına yapılması gereken işlemleri yerine getirmek. Ayrıca Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 2011 tarihli ve “Hukuki Konularda Uluslararası İstinabe Taleplerine Uygulanacak Esaslar” konulu 63/2, ve "Hukuki Alanda Uluslararası Adli Tebligat İşlemleri" konulu 16/11/2011 tarihli 63/3 nolu Genelgesi ile “Adlî Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Uygulanması” konulu 66/1 nolu Genelgesi doğrultusunda gereken işlemleri yerine getirmek.     

4. Tokat 1 ve 2. Asliye Hukuk Mahkemeleri ile İcra Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararların görüldüsünü yapmak, gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre, gerektiğinde davaname ile dava açmak ve kanun yollarına başvurmak.

5. Tokat Ağır Ceza Mahkemesinin duruşmalarında iddia makamını temsil etmek, Gerektiğinde bu mahkemeden verilecek kararlar aleyhine kanun yollarına başvurmak, mahkemenin duruşma dışı talepleri hakkında mütalaasını hazırlayıp mahkemeye tevdi etmek, nöbetçi olmadığı tarihlerde bu mahkemenin keşiflerine katılmak.

6. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 27/02/2015 tarihli 28/1 No'lu ve Cumhuriyet Başsavcılığı Kalem Hizmetleri ve Mahkemeler ileile İcra ve İflas Dairelerinin Denetimi konulu hükümleri doğrultusunda Tokat Hukuk Mahkemeleri yazı işleri müdürlüğünce yürütülen emanet para ve kasa hesapları, vezne ile tereke ve izale-i şuyu kasa hesaplarını belirsiz zamanlarda denetlemek, bu hesaplarda toplanan paraların açılan banka hesabına yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmek, bilirkişilere ödenen ücretlerden yapılan gelir vergisi tevkifatına ilişkin liste ve hesapların kontrolünü yapmak, yapılacak denetim sırasında tahsilât ve reddiyat makbuzları ile kasa defterinin karşılaştırılması ve kasa defteri Uyap sistemi ile karşılaştırılmasını yapılarak gerekli mutabakatın sağlanmasını takiben, denetleme tutanağının onaylandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığındaki denetleme kartonunda muhafazasını sağlamak. Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü hakkında olabilecek şikâyetler ile denetim sırasında re’sen görülen herhangi bir hukuka aykırı işlem üzerine genel hükümler uyarınca gerekli soruşturmaları yapmak, sonuçlandırmak, ilgili evrakının bir suretinin “Adalet Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği” gereğince yapılacak disiplin soruşturmasına esas olmak üzere merciine tevdii etmek.

7. Tokat 3 Noterliğinin her yıl Mayıs ayı içinde yıllık teftiş ve denetimini yapmak, ayrıca Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Genel Müdürlüğünün 20/01/2006 tarihli ve 101 nolu genelgesi çerçevesinde, en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda yevmiye defteri ile diğer belgelerin matbu teftiş raporlarında istenilen bütün hususları kapsayacak şekilde denetleyerek düzenlenecek olan denetleme tutanağını Cumhuriyet Başsavcılığıda tutulan özel kartonuna takmak, muhtemel noter değişikliğine dayalı bir görev devir tesliminde tutanakları tanzim etmek, noterlikte yapılacak periyodik denetimler sırasında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 12.5.2005 tarih ve 13-9871 sayılı genelgeleri gereğince Noter emanet paralarının ilgili bankaya açılan hesaplara yatırılıp yatırılmadığının kontrolünü yapmak,

8. Cumhuriyet savcısı Tuncay YILDIZ'ın raporlu ve izinli olması hâlinde, iş bölümünde belirtilen tüm iş ve evrakına bakmak ve sonuçlandırmak.

9. 1136 sayılı Kanuna göre Avukatlar hakkındaki, noterlerin, adlî kolluk amirlerinin görev esnasında işlenen veya görevlerinden doğan suçlara dair inceleme ve soruşturmaları yapmak, Adalet Bakanlığınca ismen muhakkiklik görevi verilen işler hariç olmak üzere mesele mahiyeti ve düşünce bildirilmesine dair yazıların gereğini yapmak, bu tür soruşturmaları Cumhuriyet savcısı Mehmet Kemal KELTEK ile (1/2) oranında yürütmek.

10. Mülhakat ilçelerden gelen fezleke (5395 sayılı ÇKK'nu kapsamına girenlerhariç) dosyalarını inceleyip sonuçlandırmak.

            11. Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelere göre Cumhuriyet Başsavcısı tarafından tensip olunacak diğer görevleri yürütmek.

I) CUMHURİYET SAVCISI (194888) MUSTAFA YILDIZ'IN GÖREVLERİ:

1. Son rakamı (5) ve (9), (59.,69.,79.,89,99) ile biten soruşturma evrakının soruşturmalarını yapıp sonuçlandırmak.

2. 5271 sayılı Kanunun 253'üncü maddesi ile "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yürütülen soruşturmalarda uzlaştırma ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek

3. Nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak, bu dönemde intikal eden önemli olayları Cumhuriyet başsavcısına bildirmek, nöbet esnasında adalet dairesi venöbetçi personelin denetim ve kontrollerini yapmak.           

4. Cumhuriyet savcısı Mehmet Kemal KELTEK'in raporlu ve izinli olması hâlinde, iş bölümünde belirtilen tüm iş ve evrakına bakmak ve sonuçlandırmak.

5. 5320 sayılı yasanın ek 1.maddesi kapsamında itiraz üzerine Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararların görüldüsünü yapmak.

6. İdari Yaptırım bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile diğer kanunlarda düzenlenen kabahat oluşturan eylemlerin soruşturma karar ve infaz işlemlerini yerine getirmek, mahkemelerden gönderilen kabahatlere ilişkin idari para cezasını havi kararların takip ve infazını sağlamak,

7. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 09/02/2006 tarihli ve 124 ve 125 nolu genelgeleri uyarınca UYAP birim sorumlusu ve koordinatör Cumhuriyet Savcılığı olarak görev yapmak.

8. Tokat 5 Noterliğinin her yıl Mayıs ayı içinde yıllık teftiş ve denetimini yapmak, ayrıca Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Genel Müdürlüğünün 20/01/2006 tarihli ve 101 nolu genelgesi çerçevesinde, en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda yevmiye defteri ile diğer belgelerin matbu teftiş raporlarında istenilen bütün hususları kapsayacak şekilde denetleyerek düzenlenecek olan denetleme tutanağını Cumhuriyet Başsavcılığıda tutulan özel kartonuna takmak, muhtemel noter değişikliğine dayalı bir görev devir tesliminde tutanakları tanzim etmek, noterlikte yapılacak periyodik denetimler sırasında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 12.5.2005 tarih ve 13-9871 sayılı genelgeleri gereğince Noter emanet paralarının ilgili bankaya açılan hesaplara yatırılıp yatırılmadığının kontrolünü yapmak,

9. Niksar ve Reşadiye Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilip gönderilen kararların görüldüsünü yapmak, gerektiğinde kanun yollarına başvurmak.

10. Suç Eşyası Emanet Memurluğu işlemlerinin yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yürütülmesini sağlamak, görevli memurları denetlemek, bu konularla ilgili işlemleri takip ve kontrol etmek (aylık periyotlarda silahların jandarma komutanlığına teslimini sağlamak, emanet deposunda kalması sakıncalı patlayıcı maddeler ile kıymetli eşyaların Suç Eşyası Yönetmeliğine göre tahliyesini sağlamak, emanetin yıllar itibariyle kontrolünü yapıp, Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerden gelen emanet eşyaların 1 yıllık sürede akibetini araştırmak, gerekirse imha, iade ve müsadere kararlarını talep etmek,) Suç Eşyası Emanet Memurluğunun yazışmalarını yürütmek, Suç Eşyası Emanet Memurluğu kasa hesaplarının en az üç ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda sık sık denetimini yapmak, emanet memurlarının disiplin amirliği görevlerini yürütmek.

11. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun uyarınca gelen başvuruları yanıtlamak, bu husustaki yazışmaları yürütmek. Bu kanunun uygulanmasına ilişkin yapılan işlemleri denetlemek.

            12. Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelere göre Cumhuriyet Başsavcısı tarafından tensip olunacak diğer görevleri yürütmek.

İ) CUMHURİYET SAVCISI (196056) MEHMET KEMAL KELTEK'İN GÖREVLERİ:

1. Son rakamı (4) ve (8) ile biten soruşturma evrakının soruşturmalarını yapıp sonuçlandırmak.

2. Nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak, bu dönemde intikal eden önemli olayları Cumhuriyet Başsavcısına bildirmek, nöbet esnasında adalet dairesi venöbetçi personelin denetim ve kontrollerini yapmak.           

3. Tokat Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığına bağlı karakollarda bulunan mevcut nezarethanelerin, gözaltına alma ve nezaret odalarının, CMK’nun 92. maddesi ile Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'ndeki hükümler çerçevesinde denetimini yapmak, tespit ettiği eksiklik varsa gerekli önlemleri süratle alıp kusurlu olduğu tespit edilen yetkililer hakkında yasal işlem başlatmak ve denetim sonuçlarını nezarete alınanlar defterine kaydetmek, bu denetimleri 3’er aylık dönemler halinde yaparak Bakanlığa gönderilmek üzere denetim raporlarını Cumhuriyet başsavcılığına sunmak.

4. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığının 21/09/2005 tarihli ve 6037 sayılı yazıları ayrıca Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 tarihli ve “Taşra Personelinin Çalışma Düzeni” konulu 61 nolu Genelgeleri uyarınca, Adlî Sicil Bürosunu denetlemek, adlî sicil bürosundaki mevcut cihazların faal bir şekilde çalışmasını sağlamak, herhangi bir aksaklık hâlinde gereğini derhal yerine getirmek, adlî sicil kaydı ile ilgili taleplerin yerine getirilip getirilmediğini denetlemek. Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 19/11/2012 tarihli ve 29733 sayılı "Bildirme Fişleri ve Kararları Hakkında" konulu yazısı uyarınca; 5237 sayılı Kanunun 6352 sayılı Kanun ile değişik 168'inci maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca etkin pişmanlık hükmünden yararlananlar hakkında talî karar fişi düzenlemek.

5. Tokat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesince verilen kararların görüldü işlemleriniyapmak, verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, gerektiğinde mütalaa taleplerini karşılamak.

6. İdare Mahkemesine açılan davalara ilişkin duruşmalarda Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek, gerektiğinde kanun yollarına başvurmak.

7. Tokat Aile Mahkemesi tarafından verilen 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 138'inci maddesinin 2'nci fıkrasında yer alan ve “Mutlak butlan sebeplerinden birinin bulunduğuna ilişkin ret kararlarına karşı açılan davalar sonucu verilen kararların” görüldü işlemlerini yapmak, verilen hükümlere karşı gerektiğinde kanun yollarına başvurmak.

8. Artova, Almus ve Erbaa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilip gönderilen kararların görüldüsünü yapmak, gerektiğinde kanun yollarına başvurmak.

9. Tokat 1'inci ve (Pazar) Noterliğinin her yıl Mayıs ayı içinde yıllık teftiş ve denetimini yapmak, ayrıca Adalet Bakanlığı Hukuk işleri Genel Müdürlüğünün genelgeleri 20/01/2006 tarihli ve 101 nolu genelgesi çerçevesinde, en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda yevmiye defteri ile diğer belgelerin matbu teftiş raporlarında istenilen bütün hususları kapsayacak şekilde denetleyerek düzenlenecek olan denetleme tutanağını Cumhuriyet Başsavcılığıda tutulan özel kartonuna takmak, muhtemel noter değişikliğine dayalı bir görev devir tesliminde tutanakları tanzim etmek, noterlikte yapılacak periyodik denetimler sırasında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 12.5.2005 tarih ve 13-9871 sayılı genelgeleri gereğince Noter emanet paralarının ilgili bankaya açılan hesaplara yatırılıp yatırılmadığının kontrolünü yapmak,

10. 1136 sayılı Kanuna göre Avukatlar hakkındaki, noterlerin, adlî kolluk amirlerinin görev esnasında işlenen veya görevlerinden doğan suçlara dair inceleme ve soruşturmaları yapmak, Adalet Bakanlığınca ismen muhakkiklik görevi verilen işler hariç olmak üzere mesele mahiyeti ve düşünce bildirilmesine dair yazıların gereğini yapmak, bu tür soruşturmaları Cumhuriyet Savcısı Muhammet Tayfun GÜNAYDIN ile (1/2) oranında yürütmek.

11. Cumhuriyet savcısı Mustafa YILDIZ'ın raporlu ve izinli olması hâlinde, iş bölümünde belirtilen tüm iş ve evrakına bakmak ve sonuçlandırmak.

12. Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelere göre Cumhuriyet Başsavcısı tarafından tensip olunacak diğer görevleri yürütmek.

J) CUMHURİYET SAVCISI (196321) OĞUZHAN YILMAZ'IN GÖREVLERİ:

           1. Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzeni ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik Devletimize ve milletimize karşı 15 Temmuz 2016 günü başlatılan ancak aziz milletimizin şanlı direnişi ile başarısız olan menfur darbe girişimini tertip eden, destekleyen veya bu ihanet ve terör şebekesi ile iltisaklı, irtibatlı ya da müzahir olan tüm unsurlara karşı yürütülen soruşturma kapsamında Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar soruşturma bürosundan sorumlu Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmak, Terör suçları hakkındaki soruşturma ve yapılması gereken diğer işlemleri yürütmek,

Bu cümleden olmak üzere 3713 sayılı kanunun 3.maddesinde sayılan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılıterör suçları ile aynı yasanın 4.maddesinde sayılan :

a) Türk Ceza Kanununun 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 96, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 142, 148, 149, 151, 152, 170, 172, 173, 174, 185, 188, 199, 200, 202, 204, 210, 213, 214, 215, 223, 224, 243, 244, 265, 294, 300, 316, 317, 318 ve 319. maddeleri ile 310 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

b) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan suçlar.

c) 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

ç) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

d) Anayasanın 120 nci maddesi gereğince Olağanüstü Hal İlan edilen bölgelerde, olağanüstü halin ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlar.

e) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 inci maddesinde tanımlanan suçlar.

2) “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet” suçları ile ilgili soruşturmaları yürütmek ve Devletin güvenliğini, kamu düzenini, genel sağlığı ve genel ahlâkı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini önemli derecede tehlikeye düşürecek boyutta olan ve toplumda infial uyandıran eylemlere ilişkin soruşturmaların aşama ve sonuçlarından Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne bilgi vermek üzere Cumhuriyet başsavcısını haberdar etmek.

           3) Örgütlü olarak işlenen kaçakçılık veya bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kaçakçılık ve organize suçlara ilişkin sorumlu Cumhuriyet savcısıolarak, Cumhuriyet savcısı Doğan YILDIRIM ile birlikte sıra esası gözetilmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcısının bilgisi dahilinde dönüşümlü olarak bakmak ve yapılması gereken diğer işlemleri yürütmek.

           Bu bağlamda;

           a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçu ile TCK'nın 220.maddesindeki ve ilgili yasalarındaki örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen sigara, alkol, cep telefonu, petrol veya yan ürünleri ile 2863 sayılı Yasadaki tarihi eser kaçakçılığını ve 6136 sayılı Yasanın 12 ve 14.maddelerinde belirtilen örgütlü silah kaçakçılığının işlendiği suçlara bakmak.

           b) TCK'nın 79 ve 80. maddelerinde belirtilen Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine ilişkin suçların soruşturmaları, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamındaki suçların 4208 sayılı Kara Paranın Aklanması Hakkındaki Kanun hükümleri gözetilerek yapılmasına ilişkin soruşturmaları, TCK'nın 282.maddesi kapsamındaki suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaya ilişkin suçların soruşturmasına bakmak.

           c) CMK'nın 135, 139, 140.maddeleri kapsamında projeli olarak soruşturmaları başlatmak, bu soruşturmalara ilişkin tedbir kararlarını talep etmekle, bu şekilde yürütülen soruşturmaları sonuçlandırmak.

            4. Cumhuriyet savcısı Doğan YILDIRIM ile İlyas AY'ın izinli ve raporlu olduğu durumlarda iş bölümünde belirtilen tüm iş ve işlemlerine bakmak ve sonuçlandırmak.

            5. Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelere göre Cumhuriyet Başsavcısı tarafından tensip olunacak diğer görevleri yürütmek.

 

2. BÖLÜM

 

TOKAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÇALIŞMA DÜZENİ İLE İLGİLİ ESASLAR

 

I- SORUŞTURMA İŞLEMLERİ

1. Genel Soruşturma Bürosu

Cumhuriyet Başsavcılığımızın genel soruşturma bürosu olup, diğer büroların görev alanlarına girmeyen tüm suçların soruşturmalarını yürütür ve sonuçlandırır. Genel soruşturmalar sırasında cinayet, ölümlü trafik kazaları gibi mahallinde keşif icrası zorunlu olaylar dışında mahkemelerin keşif yapması gereken (maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları, 6136, 2313 vb. gibi suçlarda) hususlarda kesinlikle keşfe gidilmeyecektir.

Cezaevinden izinli olarak gelen hükümlülerin izin evrakları öncelikle nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından, nöbetçi Cumhuriyet savcısının soruşturmaya ilişkin işlemleri ifası halinde ise müsait olan tüm Cumhuriyet savcıları tarafından imzalanacaktır.

Mesai gün ve saatlerinde bu büronun tüm görevleri nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir.

Bu büro tarafından;

Müşteki ve ihbarcıların dilekçeleri iki suret olarak alınır veya iki suret olarak müracaat tutanağı düzenlenir, T.C.kimlik numarası, adres ve varsa telefon numaraları da yazılır. Müracaat edenin ifadesi alınarak şikayet ve delilleri açıklattırılır, tanıklarının açık kimlikleri ve adresleri yazdırılır, delil niteliğindeki belgeleri alınıp evrakına eklenir, kıymetli evrak ise usulüne uygun olarak emanete alınıp makbuzu evrakına eklenir, gerektiğinde bilirkişi incelemesine esas olmak üzere parmak izi, imza ve yazı örnekleri tespit edilir, alkol ve yaralanma gibi hususlarda rapor düzenlenmesi için doktora sevk işlemleri yapılır.

Kabul edilerek soruşturma numarası alınan evrak dosyalanır.

Basın Suçları, Çocuk Bürosunun kendi görev alanına giren suçlarla, ağır cezalık mahiyetteki suçlar bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturulur.

Yabancı uyruklu şüphelilerin, pasaport fotokopileri,fotoğrafları ve parmak izleri alınıp evrakına eklenir, bu şahısların tutuklanmaları halinde durum ilgili Konsolosluğa bildirilmek üzere Adalet Bakanlığına iletilir.

Soruşturma evrakının tarafları, suç, suç tarihi ile suç eşyaları bilgisayar ortamında Ulusal Yargı Ağı Projesi sistemine kaydedilir.

Büroda yapılan işlemlerde; zorunlu müdafi atanması, uzlaşma müessesesi, suçun idari yaptırım kararına bağlı suç niteliği ve kolluktan gelen evrakın eksiksiz olması hususlarına dikkat edilir.

Soruşturma evrakı kayıtsız olarak kolluğa gönderilmez. İşin gereği ve acele durumlarda dilekçe ve evrak fotokopisi çekildikten sonra yapılması istenilen hususların yazıldığı bir müzekkere ekinde ilgili birime müştekisi ile gönderilebilir ve telefonla durum bu birime bildirilir.

Dilekçe kapsamından, konusu açıkça hukuki ihtilaf teşkil ettiği anlaşılan talepler hakkında derhal kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilerek kalemde müştekisine tebliğ edilir.

Başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmek üzere verilen dilekçe ve evrakla ilgili olarak, müştekinin şikayeti ve varsa diğer delilleri belirlenip toplandıktan sonra evrak ilgili Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

Özel soruşturma bürolarının görevleri dışında kalan konularla ilgili olarak, arama, el koyma, müsadere ve diğer usulü muameleler hakkında Başsavcılığa intikal eden talepler incelenerek, lüzumlu kararların alınması ve süratle yerine getirilmesi sağlanır.

CMK.’nun 74. maddesi gereğince, gözlem altına alınmasına karar verilip, mevcutlu olarak gönderilen kişilerin, kararda bahsi geçen kurumlara sevki ile kararların yerine getirilmesi temin edilir (Soruşturma evresinde evraka bakan Cumhuriyet savcısınca yerine getirilir).

İlgili birimlerden mevcutlu olarak getirilen evrak dikkatlice incelenir, eksiklik varsa tamamlattırılır, kollukta susma hakkını kullanan şüphelilerin savunma ve delilleri tespit olunur. Serbest bırakma veyasulh ceza hâkimliğine sevk işlemleri yerine getirilir,talebin reddine ilişkin kararlara gerektiğinde itiraz edilir, tutuklanan şüphelilerin cezaevine sevki ile CMK’ nun 95 -107 maddeleri gereğince yakalama, gözaltına alınma, gözaltı süresinin uzatılması ve tutuklama halinin yakınlarına bildirilmesi ile diğer hususların yerine getirilmesi sağlanır.

CMK’nun 91/3. maddesi gereğince, gözaltı sürelerinin uzatılması talepleri değerlendirilir ve gerekli işlemler yapılır.

2918 Sayılı Yasa 85/2, 4320 Sayılı Yasa, Medeni Kanun 404, 405, 432 ve benzeri Yasalar uyarınca yerine getirilmesi veya mahkemeye ihbarı gerekli işlemler yapılır.

Ön ödemeye bağlı suçlarda şüpheliler hazır ise ön ödeme tebligat işlemleri yerine getirilir.

Mevcutlu gelen işlerde şüphelinin salıverilmesi halinde evraka mutlaka salıverilme şerhi yazılır.

Mevcutlu gelen işlerde şüphelilerin sorguları yapılmak üzere Sulh Ceza Hâkimliğine sevkleri sırasında yazılacak müzekkerede, tutuklanma istem sebebi açıkça belirtilir.

2. Memur Suçları Soruşturma Bürosu

Bu büro tarafından;

657 sayılı Yasa’ya tabi devlet memurlarının, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkındaki soruşturmalar,

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na muhalefet edenler hakkındaki soruşturmalar,

2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’a aykırı davrananlar hakkındaki soruşturmalar,

Özel yasalarındaki yargılama usullerine uygun olarak yürütülür ve sonuçlandırılır.

Yukarıda sayılan memur ve görevlilerin işledikleri şahsi suçlarıyla ilgili soruşturmalar bu büro tarafından yürütülmez.

Bu büronun görevine giren suçlara üçüncü kişilerin iştiraki halinde soruşturma bir bütün olarak bu büro tarafından yürütülür.

Kamu görevlisine hakaret, mukavemet ve benzeri suçlarla birlikte kamu görevlisinin de suç işlediği ileri sürülen hallerde; Kamu görevlisi hakkındaki soruşturma genel hükümlere tabi ise, delillerin birlikte toplanıp değerlendirilmesi bakımından evrak ayrılmaksızın soruşturma ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından yapılarak sonuçlandırılır. Kamu görevlisi hakkındaki soruşturma özel soruşturma yöntemlerinden birine tabi ise, bu halde evrak birlikte değerlendirilmek üzere Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilir ve soruşturma bu büro tarafından yapılır.

Gerek 4483 sayılı yasada gerekse diğer yasalarda soruşturmanın bizzat Cumhuriyet başsavcısı tarafından yapılmasının ön görüldüğü hallerde, soruşturma işlemleri bu büro tarafından yürütülür ve Cumhuriyet başsavcısı tarafından sonuca bağlanır.

Emekli olsalar bile hâkim ve Cumhuriyet savcıları, bakanlar, üst düzey bürokratlar, öğretim üyeleri, büyükelçiler, avukatlar ve noterlerin ifadelerinin alınması için hazır bulunmaları gerektiğinde, kolluğa müzekkere yazılmayıp güncel iletişim araçları ile davet edilmelerine özen gösterilecektir

3. Basın Suçları Soruşturma Bürosu

Bu büro tarafından;

5187 sayılı Basın Yasası,

5681 sayılı Matbaalar Yasası,

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası,

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Yasası,

1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Yasası,

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar Arasında Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Yasa,

3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Yasa,

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yasa. (8/b.maddesi),

Hükümlerine aykırılık suçları hakkındaki soruşturmalar ilgili usul hükümlerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.

Ayrıca yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracı ile yapılan yayınlar yolu ile işlenen(e-mail hariç) hakaret suçları ile TCK’ nun 133/3. fıkra 2. cümle, 134/2. fıkra 2. cümle, 190/2, 218, 226, 285/3-4, 286, 288, 299, 300, 301 ve 318/2 maddelerinde yazılı suçlar ile ilgili soruşturmalar bu büro tarafından yürütülür.

Bu büronun görevine giren suçlarla ilgili arama ve toplatma talepleri değerlendirilerek gereği yapılır.

Günlük basında ve her türlü basılı eserde yer alan, Tokat Adliyesi’ni, cezaevlerini ve genel anlamda yargıyı ilgilendiren önemli olaylarla ilgili haberler hakkında inceleme yapılarakgecikmeksizin Cumhuriyet başsavcısı’na bilgi verilir.

Tokat ilinde basımı yapılan yerel süreli yayınlar ile kitaplar ve her türlü basılı eser yürürlükteki yasalar yönünden incelenerek görüldü şerhi verilir, suç unsuru ihtiva edenler hakkında gerekli soruşturmalar açılır ve sonuçlandırılır.

Bu büronungörevine giren suçlarla ilgili olarak yapılan bütün suç ihbarları, şikâyetler ve müracaatlar ile ilgili işlemler bu büro içinde görev yapan Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülür.

5187 sayılı Basın Yasasının 7., 8 ve 9., maddelerinde belirtilen süreli yayınların idari işlemleri bu büroda bu işle görevlendirilecek personel tarafından basın Cumhuriyet savcısının gözetim ve denetiminde yerine getirilir. Matbaalar tarafından basımı yapılan süreli ve süresiz yayınların kaleme tesliminde görevlilere alındı belgesi tanzim edilerek verilir.

4. Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu

18 yaşını doldurmamış, suça sürüklenen çocuklar tarafından işlenen tüm suçlara ilişkin soruşturmalar ile korunmaya ihtiyacı olan çocuklar hakkındaki işlemler, bu büroda görevli Cumhuriyet savcılarınca bizzat yapılır.

Çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi hâlinde, çocuk hakkındaki evrak ayrılarak bu büroya gönderilir.

Bu büronun görevine giren suçlarla ilgili olarak mesai saatleri içerisinde kolluk güçleri tarafından mevcutlu olarak adliyeye intikal ettirilen soruşturma evrakıyla ilgili işlemler bu büroda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülür.

Ancak mesai saatleri dışında ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde gereği nöbetçi Cumhuriyet savcıları tarafından yerine getirilir.

5. İdari Yaptırım Bürosu

5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 7. maddesi ile yaptırımları idari para cezasına dönüşen özel ve genel yasalarda bulunan suçlara ilişkin soruşturmalar bu büro tarafından yürütülür.

Suçların dava zamanaşımı sürelerinin kısalığı da göz önünde tutularak soruşturmaların süratle sonuçlandırılmasına özen gösterilir.

Şüpheli, soruşturma evrakı ile beraber getirilmiş ise idari para cezası ödeme önerisi huzurda tebliğ edilir.

Şüphelinin hazır olmaması durumunda idari para cezasını içeren idari yaptırım kararına ait tebligat PTT aracılığı ile yapılır.

Genel soruşturma bürosu ile özel soruşturma bürolarına intikal eden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile idari para cezası yaptırımını gerektiren veya dönüşen soruşturmalar bu büroya gönderilir.

6. Avukatlarla İlgili İnceleme ve Soruşturmalar

Haklarında şikâyet bulunan Avukatların, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işlemiş oldukları suçlarla ilgili inceleme ve soruşturmalar, 1136 sayılı Avukatlar Yasası ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 gün ve 13 sayılı genelge hükümleri göz önüne alınarak yürütülür.

7. Zamanaşımı (Daimi Arama) Bürosu

Faili belli olmayan veya belli olduğu halde yapılan araştırmalara rağmen açık kimlikleri tespit edilemeyen şüphelilerle ilgili suçların takibi ve sonuçlandırılması bu büro tarafından yapılır.

Açık kimliği belli olmakla birlikte, uzun aramalara rağmen bulunamayan şüpheliler hakkındaki soruşturma evrakı bu büroya gönderilmez.

Ağır cezalık olup faili meçhul kalan suçlarla ilgili soruşturmalar, nöbetinde olaya el koyan veya tevzide evrak kendisine gönderilen Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülür.

Faili meçhul evrak; suçun nevi, işlendiği mahal, suç tarihi, işleniş şekli, ele geçirilen deliller ve diğer yönleri itibarı ile incelenerek zamanaşımı süreleri belirlendikten ve kolluktan gelen bilgi ve kayıt numaraları da eklendikten sonra “daimi arama kararı“ düzenlenerek bilgisayara yüklenir. Kolluğa yazı yazılarak şüpheli ya da şüphelilerin zamanaşımı süresi sonuna kadar aranması, açık kimlik ve adreslerinin belirlenmesine çalışılması ve belirli aralıklarla bilgi verilmesi istenir. Evrak en az üç aylık dönemler hâlinde gözden geçirilerek akıbeti araştırılır.

Faili meçhul evrakı gönderen jandarma ve polis birimleri ile irtibat kurularak kayıtların karşılaştırılması sağlanır, mükerrer kayıt yapılması önlenir.

Evrak içerisinde şüpheli olarak ifadesi alınmış olanların, suçla bir ilgilerinin bulunmadığı anlaşılmakta ise, sürekli zan altında kalmamaları bakımından bunlar hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir.

Evrakla ilgili olarak bir kısım şüphelilerin yakalanması durumunda, bu şüpheliler yönünden evrak tefrik edilerek gereği yapılır.

Zamanaşımı dolmuş ve failleri belirlenip yakalanamamış olanlarla, eylemin suç olmaktan çıkarılmış olması durumlarında evrak karara bağlanarak kaydı kapatılır ve ilgili birimlere aramadan vazgeçilmesi için yazı yazılır.

Faili meçhul kalıp araştırmalar neticesinde failleri belirlenen olaylarla ilgili soruşturma evrakı bu büro tarafından sonuçlandırılır.

8. İstinabe Bürosu

Başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından gelen bir işlem ve eylem yapılmasını içeren (ifade, savunma, ön ödeme, adli rapor, eşya teslimi, bilirkişi incelemesi, tercüme ve benzeri) talimat evrakı, UYAP ortamında kaydı yapılır. Görevli Cumhuriyet savcısının tensibine göre talimat evrakı, kolluğa gönderilmek yada bizzat yerine getirilmek suretiyle tamamlanır.

İkmali sağlanan veya yerine getirilmesi mümkün olmayan talimat evrakı, kayıtları kapatılarak mahalline iade edilir.

Ön ödeme önerileri için de aynı işlemler yapılır.

9. Uzlaşma Bürosu

Bu büro tarafından; 02.12.2016 tarihli 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 34 ve 25 inci maddeleriyle, 5271 saylı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ve 254 üncü maddelerinde belirtilen uzlaşma kapsamında kalan suçlarla ilgili soruşturmalara ilişkin işlemler yürütülerek sonuçlandırılır.

Uzlaşma konusunda soruşturmanın tüm taraflarının beyanlarının tespit edilmesi ve tarafların uzlaşma konusunda olumlu beyanda bulunmaları halinde, evrakın, sonraki aşamaları ile ilgili işlemlerin yürütülerek sonuçlandırılması için Uzlaşma Bürosuna tevdii edilir.

Uzlaşma prosedürü başladıktan sonra tarafların anlaşmamaları nedeni ile uzlaşmanın sağlanamaması halinde evrak, geldiği büroya iade edilmeksizin Uzlaşma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcıları tarafından muktezaya bağlanarak neticelendirilir.

Taraflardan herhangi birisinin uzlaşmayı kabul etmemesi durumunda soruşturmaya devam olunarak sonuçlandırılır. Evrak bu nedenle Uzlaşma Bürosuna gönderilmez.

Uzlaşma görüşmeleri toplantı ve müzakere odası tahsis işlemleri bu büro tarafından yerine getirilir.

Soruşturma işlemlerinde 5918 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile değişik 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının "Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz." hükmünün nazara alınarak, evrakın tefrik edilmeksizin soruşturma savcıları tarafından neticelendirilir.

            10. HSYK ve Bakanlık Muhabere Bürosu

1-  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı ile Tokat Cumhuriyet başsavcılığı arasındaki yazışmalar hazırlanır, Cumhuriyet Başsavcısına sunulur, süreli evrak takip edilerek işlemleri zamanında tamamlanması sağlanır.

2-  Tokat Cumhuriyet Başsavcısı tarafından, diğer Bakanlıklar, Yüksek Yargı Organları, Genelkurmay, Valilik, Üniversiteler ve Belediye Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarla doğrudan yapılan yazışmalar yürütülür.

3-  Adalet Bakanlığınca takip edilen adli ve idari soruşturma evrakı ve mahkeme dosyaları hakkında bilgi alınarak belli zamanlarda Bakanlığa sunulur.

4-  Cumhuriyet savcıları ve hâkimlerle ilgili tüm yazışmalar yürütülür.

5-  Merkez ve bağlı Cumhuriyet savcıları ile ataması Bakanlıkça yapılan memurlara ait özlük işleri takip dosyaları tutulur.

6-  Adalet Bakanlığı ve Tokat Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından gelen atama-nakil işlemleri ile ilgili yazışmalar yapılır.

7-  Cumhuriyet Başsavcısı tarafından hazırlanan iç genelgeler ve işbölümü cetvelleri ilgililere tebliğ edilerek özel kartonunda saklanır. Sonradan atanan Cumhuriyet savcılarına iç genelgeler, son işbölümü cetveli ve Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Çalışma Esas ve İlkeleri Hakkındaki Yönergeden birer suret verilir.

8-  Hâkim – Cumhuriyet savcısı adaylarının Cumhuriyet başsavcılığına ilişkin işlemleri yapılır.

9-  Avukat stajyerlerinin, Cumhuriyet başsavcılığında yaptıkları staj işlemleri takip edilir.

10-  Noter ve icra müdürlerinin izin, hastalık, teminat ve yemin işlemlerine ilişkin yazışmalar yapılır.

11-  Noterlik ve icra müdürlüklerinin yıllık ve ara teftiş işlemleri takip edilir.

12-  Tüm denetimlerin zamanında yapılıp yapılmadığı kayıtlardan kontrol edilerek, yapılan denetim sonunda düzenlenen raporlar mahsus kartonlarında muhafaza edilir ve gerekli diğer işlemler yapılır.

13-  Tokat ve bağlı adliyelerinin, bankalarda mevcut para durumlarının aylık dönemler halinde Adalet Bakanlığına bildirilmesi sağlanır.

14-  Cumhuriyet başsavcılığının, birim ve bürolarında çalışan tüm personele ait kayıt ve listeler tutulur.

15-  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adalet Bakanlığınca gönderilen genelgelerin dağıtım, tasnif ve saklama işlemleri yapılır.

16-  Hâkim, Cumhuriyet savcısı, avukat ve noterlerin görevleri ile ilgili işledikleri suçlardan dolayı hazırlanan fezlekelerin arşivlenmesi sağlanır.

17-  Kurul ve Bakanlık soruşturmalarının kalem muameleleri yürütülür.

18-  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan olağan denetimler sonunda düzenlenen öneriler listesi ilgililere tebliğ edilir ve arşivlenir.

19-  Gelen evrak bürosundan gönderilen veya diğer birimlerden intikal eden evrak teslim alınır. Gizli kaşesi taşıyanlar veya isme yazılı olanlar dışında kalan zarflar açılır. Gizli veya isme yazılı olanlar açılmadan ilgilisine veya Cumhuriyet Başsavcısına sunulur.

20-  Açılan evrak tasnif edilir. Yapılan iş bölümüne göre doğrudan Cumhuriyet savcılarının görev alanına giren ve özellik arz etmeyen olağan yazışma evrakı, kaydı yapıldıktan sonra ilgili Cumhuriyet savcısına tevdi edilir.

21-  Doğrudan Cumhuriyet Başsavcısına sunulan evraktan, ilgili büro veya kaleme havale edilenlerin zimmet karşılığı teslimi sağlanır.

22-  Soruşturma Büroları, İnfaz Bürosu, İdarî İşler Müdürlüğü ve diğer birimler tarafından Cumhuriyet Başsavcısı adına ve diğer makamlara hitaben hazırlanacak olan yazılar iki suret olarak yazılır, bir sureti ilgililer tarafından paraflanarak, Cumhuriyet başsavcısına imzalattırılmak suretiyle Bakanlık Muhabere Kalemine teslim edilir.

23-  Cumhuriyet savcıları tarafından kendi özlük işleriyle ilgili Cumhuriyet başsavcısının imzasını taşıyacak evrak düzenlenmez. Bu tür evraklar Cumhuriyet savcısının imzası ile Cumhuriyet başsavcısına sunulmak üzere Bakanlık Muhabere kalemine intikal ettirilir sonraki yazışmalar bu büro tarafından yapılır.

24-  Görevli Cumhuriyet savcısının herhangi bir nedenle (hastalık, izin, v.b.) görevinden ayrılması halinde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi açısından, yerine ilgili Cumhuriyet başsavcısı tarafından görevlendirme yapılması için gerekli işlemler yapılır.

25-  Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların nakil, açık ceza infaz kurumuna ayrılma işlemleri değerlendirilerek gerekli yazışmalar yerine getirilir.

26-  Cumhuriyet savcılarına ait nöbet izinlerinin takibi yapılarak mahsus kartonunda muhafaza edilir.

27-  Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen diğer görevler yerine getirilir.

II- İNFAZ İŞLEMLERİ

İnfaz İşlemleri yasal mevzuat çerçevesinde aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütülür.

1.İlamat İnfaz Bürosu

Bu büro tarafından;

Tokat Mahkemeleri, Taşra Cumhuriyet Başsavcılıkları, Askeri Savcılıklar ve diğer yargı mercilerinden infaz edilmek üzere gönderilen ilamların infaza yönelik işlemleri gecikmeye mahal bırakılmaksızın yerine getirilir.

Bu işlemler aşağıda açıklandığı şekilde ifa edilir.

1.Tokat Mahkemelerinden gelen ilamlar, her mahkemeye ait ilamat zimmet defteriyle, başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından posta kanalı ile gelen ilamlar ise, muhaberebürosundan teslim alınır.            

2. Taşradan gelen ilamların alındığı ve Cumhuriyet başsavcılığımızda aldığı ilamat numarası ilgili yere bildirilir. Tokat mahkemelerinden gönderilen ilamların ise, üçer aylık aralıklarla mahkemedeki kayıtları ile karşılaştırmaları yapılarak kayıt dışı evrak kalıp kalmadığı kontrol edilir.

3. İlamat evrakı; ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, kesinleşme şerhi bulunup bulunmadığı, kararın infaz kabiliyeti taşıyıp taşımadığı, verilen cezanın usul ve yasalara uygun olup olmadığı, ceza zamanaşımının dolup dolmadığı, tutuklama ve gözetim sürelerinin belirtilip belirtilmediği gibi yönleri itibarı ile titizlikle incelenir.

4. İnfazı mümkün görülmeyen kararlar mahalline iade edilerek eksikliklerin tamamlanması istenir. İnfazda tereddüt edilen hallerde ise, 5275 Sayılı Yasanın 98. maddesi gereğince, ilgili mahkemesinden tereddüdü giderecek kararlar alınması yoluna gidilir.

5. Usul ve yasaya aykırı olduğu düşünülen kararlar aleyhine kanun yollarına başvurulur.

6. Tokat mahkemelerinden gönderilen ilamların ceza fişleri kontrol edildikten sonra, imzalanarak ilgili kısmı mahkemesi ile Adlî Sicil Müdürlüğüne gönderilir.

7. 5275 Sayılı Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki Yasa uyarınca ilamın infazına ilişkin usule uygun olarak, Cumhuriyet savcısı tarafından yapılması gereken işlemler tek tek belirtilerek evrak büroya gönderilir.

8. Adres itibarı ile hükümlüsü Tokat dışında bulunan ilamlar infaz edilmek üzere ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilir. İlgili Başsavcılıklardan evrakın alındığının bildirilmesi ve belli aralıklarla bilgi verilmesi istenir.

9. Para cezası ilamları; 5275 Sayılı Kanunun 106. maddesi uyarınca, “Adli Para Cezası Ödeme Emri" çıkarılarak infazı yapılır. Ödenmemesi durumunda, mahkemece verilen adli para cezaları, 5275 sayılı yasanın 106/3 maddesi gereğince, hapse çevrilmesine karar verilerek, hükümlü hakkında “Yakalama Emri” çıkarılır.

10. Özel yasalarında infaz şekilleri belirtilenler ile küçükler hakkındaki ilamlar, 5275 Sayılı Yasanın 106/4-11 maddesi gereğince tabi oldukları usule göre infaz edilirler. (Çocuklar hakkında hükmedilen adli para cezası ödenmemesi halinde hapse çevrilmez) TCK’nun 50/3 maddesinde belirtilen “Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.” kuralına dikkat edilmesi, bu kurala aykırı bir kesinleşmiş mahkeme kararı geldiğinde (örneğin 18 yaşından küçük sanık hakkında verilen 10 ay hapis cezası şeklinde) ilamın infaz edilmeyerek, infazın durdurulması kararı alınması ve ilam hakkında Yazılı Emir Yoluna gidilmesi şeklinde işlem yapılır.

11. Hürriyeti bağlayıcı ceza ihtiva eden ilamların, 5275 Sayılı Yasanın 19. maddesine göre, hükümlü hakkında Çağrı Kâğıdı veya Yakalama Emri çıkarılarak, infaz işlemleri yapılır.

12. Aynı hükümlü hakkında birden fazla ilam olduğu takdirde 5275 Sayılı Yasanın 99-101 maddeleri gereğince içtima hükümlerine göre, gereği yerine getirilir.

13. 5275 Sayılı Yasanın 16. ve 17. maddesine göre, infazın ertelenmesi işlemleri Cumhuriyet Başsavcısının bilgisi dahilinde yürütülür.

14. Hükümlülerin cezalarına göre müddetnameleri hazırlanır ve şartla salıverme işlemleri takip edilerek sonuçlandırılır. Bu işlemlerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılması için yargı çevresi içinde bulunan cezaevleri ile irtibat kurulur.

15. Askeri Cezaevlerine gönderilmesi gereken askeri şahıslarla ilgili ilamlar hükümlülerle birlikte bu cezaevlerine gönderilerek işlemleri takip edilir.

16. Başka yer cezaevlerine nakledilen hükümlülerin ilamları ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilir.

17. Fer’i ceza ilamlarına ait işlemler tabi oldukları infaz rejimine göre yürütülür.

18. İnfaza taalluk eden konularda mahkemelerce Cumhuriyet Başsavcılığımızdan mütalaa istenmesi durumunda, mütalaa bu büroda görevli Cumhuriyet savcısı tarafından verilir. İlgili mahkemede görevli Cumhuriyet savcısı infaza ilişkin konularda ayrıca mütalaa beyan etmez.

19. Müracaat bürosuna, kolluk tarafından mevcutlu olarak getirilen soruşturma evrakındaki şüphelilerin, ilamat infaz bürosunca aranıp aranmadıkları kontrol edilerek, arananların infaz işlemleri yapılır.

20. Cezainfaz Kurumları ile irtibat kurularak mahkemelerce tahliyelerine karar verilen tutuklu sanıkların aranıp, aranmadıkları bilgisayar kayıtlarından sorgulanarak, kesinleşmiş cezası bulunan sanıklara ait ilamlar ile ilgili işlemler yapılır.

21.Mahkemelerden, başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından ve ilgili şahıslar tarafından istenilen infaz belgeleri tanzim edilerek verilir.

22. Hukuk mahkemelerinden verilen para cezası kararlarının yerine getirilme işlemleri yapılır.

23. İlamların infazı sırasında hükümlülerin lehine bir durum hâsıl olduğunda, 5237 Sayılı TCK’ nın 7. ve 5275 Sayılı Yasanın 98. maddelerine istinaden yeni oluşuma göre ilgili mahkemesinden talepte bulunularak gereği yapılır.

24. Hükümlünün ölümü halinde TCK. 64.maddesi gereğince, ilgili mahkemesinden karar alınarak gereği yerine getirilir.

25. İnfaz Hâkimliklerinden verilen kararlar incelenir, görüş bildirilir, gerektiğinde itiraz ve diğer yasa yollarına başvurulur.

26. Ana ve babaya (veliye) teslimi içeren tedbir kararları ile TCK 32. ve 57.maddeleri gereğince verilen tedavi ve tedbir kararlarına ilişkin işlemler yürütülür.

27. Tokat ve başka yer İcra Hâkimliklerince, 5358 Sayılı Yasa ile değişik İcra İflas Kanununun 357. maddesi gereğince verilen disiplin hapis cezalarının infazı işlemleri yapılır.

28. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanuna göre verilen hapsen tazyik kararları ilgili deftere kayıt edilir ve kolluğa gönderilmek suretiyle yerine getirilmesi sağlanır.

29. İlamat İnfaz Bürosunun giden evraklarının zimmet ve posta işlemleri, sivil yada asker hükümlü ve tutukluların mahkemelerden ve dış Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen, cezaevlerinden tahliye,hükümözü ve benzeri işlemleri ile hükümlü ve tutukluların sevk, nakil ve cezaevlerine kabul işlemleri bu büro tarafından yapılır. Tokat mahkemelerinden verilen tahliye kararları doğrudan ve ivedilikle bu büroya verilir, gereği yerine getirilir.

30. İnfaz işlemleri sonuçlanan veya mahkemelerinden herhangi bir şekilde infazı durdurularak geri istenen ve ilamat bürosu ile ilgisi kalmayan evrak ve ilamlar, ‘yerine getirme veya tali karar fişleri’ düzenlenerek mahalline gönderilir.

2. Yakalama Bürosu

Bu büro tarafından;

1.Soruşturma aşamasında, adresinde bulunamayan ve ulaşılamayan şüpheliler hakkında, Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, Mahkemece CMK’nun 98 maddesi gereğince verilen yakalama emri,

2. Kovuşturma aşamasında, sanığın duruşmada hazır bulunmaması veya duruşmaya katılmaması üzerine, yargılandığı mahkemece CMK’ nun 199 maddesi gereğince verilen yakalama emri,

3. Kaçak olup da, CMK’nun 248/5. maddesi gereğince mahkemesince haklarında kaçak olduğuna karar verilen ve yokluklarında tutuklanan şüpheli-sanıklarla ilgili işlemler yapılır.

4. Mahkemelerden, Cumhuriyet savcılığı ve başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından gelen yakalama emri ve kaçak sayılma durumları “Arama Defterine” ve ayrıca bilgisayar kayıtlarına işlenir.

5. Şüpheli- sanıkların yakalanmaları için evrak ilgisine göre Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma Komutanlığına veya diğer Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilir.

6. Kollukça yakalanan veya kendiliğinden teslim olan, haklarında Yakalama Emri bulunan şüpheli veya sanıklar, ilgili Cumhuriyet savcısına veya Mahkemesine sevk edilerek Yakalama Emrinin gereğinin yapılması sağlanır. Mesai saatleri dışı veya tatil günlerinde bu işlemler nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülür.

7. Yakalama Emri gereğince ifadesi alınan şüpheliler veya sanıklar tutuklanır ise, cezaevine sevk işlemleri yapılır.

8. Tutuklanan askeri şahıslar ise, gereği yapılmak üzereMerkez Komutanlığına gönderilir. Tutuklama evrakı ait olduğu mahkemesine veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilerek yapılan işlemler “Arama Defteri” ve bilgisayar kayıtlarına geçirilir ve sonuçlandırılan evrakın kayıtları kapatılır.

9. Mahkemelerce yakalama emri kararları kaldırılan veya geri alınan sanıkların mağdur edilmemeleri için kolluğa ivedilikle yazı yazılarak haklarındaki Yakalama Emri müzekkereleri bila infaz geri istenir, kayıtların bu şekilde kapatılması ve aramadan vazgeçilmesi sağlanır.     

10. Yakalanan şahısların işlemlerinin çabuklaştırılması ve gereksiz yere özgürlüklerinin kısıtlanmaması amacıyla gerektiğinde faks ve telefon kullanılır.

11. Yakalama Emri olup yakalanan şüpheli veya sanıkların, başka arama kayıtlarının olup olmadığı bilgisayardan sorgulanır.

12. Büro tarafından gönderilen (giden) evrakın posta işlemleri yapılır.

13. Adalet Bakanlığı, C.İ.G.M’ nün 20.02.2015 tarih 161 Nolu Genelgelerine göre; her takvim yılı sonunda mahkemelerden verilen ve henüz geri alınmamış bulunan Yakalama Emri müzekkerelerinin listesi çıkartılarak Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına gönderilir, şahısların sıkı bir şekilde araştırılması istenir ve karşılıklı olarak kayıtların kontrolü sağlanır.

14. Yakalama emri müzekkereleri kontrol edilerek, sonradan suç olmaktan çıkan veya dava zamanaşımının dolduğundan şüphe edilen evrak ilgili mahkemeden sorularak, aramasının devam edip etmediği açıklığa kavuşturulur .

15. Yüze karşı verilen tutuklama müzekkerelerinin infaz işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Kalemince yürütülür, Müracaat Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcıları veya nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından imzalanır.

16. Mesai gün ve saatleri dışında, polis kayıtlarında yakalama emri olarak görülen, ancak yakalama emri müzekkereleri mahalline iade edilen kişilerin, Tokat’da olduklarına dair polisten nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi geldiğinde, Yakalama emrinin devam edip etmediği araştırılır, devam ettiğine dair ilgili Cumhuriyet başsavcılığından teyit alındığında bu şahısların yakalanması için gerekli işlemler yapılır.

 

III - NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILIĞI

Cumhuriyet savcıları nöbet cetvelinde gösterilen sıraya göre belli sürelerle nöbet tutarlar. Cumhuriyet savcıları arasındaki nöbet hizmetleri tatil günleri de nazara alınarak dönüşümlü olarak ve adil bir şekilde düzenlenir.

·      Nöbet, haftada 3 gün olarak düzenlenmiştir.

·      Mesai saatleri içinde ve dışında nöbetçi Cumhuriyet savcısının bulunduğu yerler zabıta makamlarına haber verilir ve nöbetçi Cumhuriyet savcısınca mobil telefonlar 24 saat açık tutularak işin aksamaması için gerekli önlemler alınır. 

·      İşlerin aksatılmadan yürütülebilmesi ve nöbetçi Cumhuriyet savcısının arandığında hemen bulunabilmesi için ev ve mobil telefonlarıyla, adres bilgilerini içeren listeler güncel halde bulundurulur, polis ve jandarma karakollarına gönderilir.

·      Meydana gelen ölümlü olayların, ölü muayene, olay yeri inceleme ve soruşturma işlemleri nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Ayrıca gerekli görüldüğünde, diğer olaylarla ilgili olarak da olay yeri incelemesi ve keşif icra olunur.

·      Çevrede olumsuz etkiler yapan olaylar ve toplumsal suçlar ile Adalet Bakanlığı ve basınla muhatap olunmasını gerektiren sansasyonel olaylar, en seri şekilde Cumhuriyet başsavcısına arz edilir. Bu tür olaylarla, olayın niteliği ve şüpheli sayısı nazara alınarak, gerektiği taktirde Cumhuriyet başsavcısı tarafından nöbetçi Cumhuriyet savcısına ilaveten yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı görevlendirilir.

·      Her gün mesai saatleri arasında, ölü muayenesi ve olay yeri incelemesi gerektiren olaylar nöbetçi Cumhuriyet savcısına, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde nöbetçi Cumhuriyet savcılarına bildirilir.

·      Mesai saatinden sonra meydana gelen tüm olaylarla ilgili olarak kolluktan gelen taleplerin karşılanması ve soruşturmaların yönlendirilmesini, nöbetçi Cumhuriyet savcısı yürütülür.

·      Ölümlü olaylara derhal el konulur, soruşturma ve işin gerekleri süratle yerine getirilir, ölü muayeneleri ve otopsi işlemlerinin en seri şekilde tamamlanmasına çalışılarak, vatandaşların mağduriyetlerine ve haklı sızlanmalarına sebebiyet verilmez.

·      Nöbet hizmetleri öncelikli olarak nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı duruşmada veya mazeretli olduğu veya herhangi bir nedenle bu Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı zamanlarda yapılacak işlemler refik Cumhuriyet savcısı tarafından, refik Cumhuriyet savcısının da izinli veya raporlu olması durumunda nöbet listesinde nöbetçi Cumhuriyet savcısının kendisinden sonra gelen Cumhuriyet savcıları tarafından sıra ile yerine getirilir.

·      Nöbet sırası geldiğinde raporlu veya izinli olarak görevinden ayrılan Cumhuriyet savcısı yerine nöbet hizmeti nöbet listesinde kendisinden sonra gelen Cumhuriyet savcıları tarafından sıra ile yerine getirilir. Belirtilen nedenlerle nöbetini tutmayan Cumhuriyet savcısı da görevine başladığı günü takip eden ilk nöbet başlangıcında tutmadığı nöbetini ikmal eder.

·      Cumhuriyet savcıları arasında nöbet değişiklikleri Cumhuriyet başsavcısı tarafından yapılabilir. Hastalık veya mazeret sebebiyle nöbetin tutulamayacağının anlaşılması durumunda, durum derhal Cumhuriyet başsavcısına bildirilir, gerekli düzenlemeler yapılır.

·      Cezaevinde meydana gelen olaylara nöbetçi Cumhuriyet savcısı en kısa zamanda el koyarak durumu Cumhuriyet başsavcısı ve cezaevinden sorumlu Cumhuriyet savcısına haber verir, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet savcısı olay yerine geldiğinde soruşturmayı devralır.

·      Nöbetçi Cumhuriyet savcısı nöbetçi personelin mesaiye uyup uymadığını, gece bekçilerinin görevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol eder, cezaevi ile ilgili herhangi bir eksiklikte durumu giderecek tedbirleri re'sen alarak, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet savcısına haber verir.

·      Nöbetçi Cumhuriyet savcıları nöbetleri boyunca işkence, haksız göz altına alınma gibi şikayet ve sızlanmalara meydan verilmemesi bakımından, nöbetlerinde ve lüzum gördükleri saatlerde kolluğa bağlı karakolları ansızın teftiş ederek nezarethane defterine imza atıp, aksaklıkları gördükleri takdirde, durumu Cumhuriyet başsavcısına bildirirler.

·      Mesai saatleri dışında tutuklu şahsın cezaevine sevkini nöbetçi Cumhuriyet savcısı yapar.

 

IV - DENETİM İŞLERİ

1.Noterlik Dairelerinin Denetimi

Noterlik Daireleri; 1512 Sayılı Noterlik Kanunu’nun 122 ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 83. maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılarının devamlı denetimi altında olup her yıl Mayıs ayı içerisinde yıllık teftişe tabi tutulur.

Yıl içerisindeki diğer periyodik denetimler de, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca belirlenen tarihlerde 3 ayı geçmemek üzere ve daha önceden görevlendirilen Cumhuriyet savcıları tarafından, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 gün ve 101 numaralı genelgesi ve ilgili diğer genelgeleri ile basılı raporların arka sayfasında yer alan açıklamalar ışığı altında ve aynı esaslar çerçevesinde icra olunur.

Denetim sırasında yasal olmayan işlerin tespit edilmesi halinde durum Cumhuriyet Başsavcısına bildirilir ve gereğine tevessül edilir.

2. İcra ve İflas Dairelerinin Denetimi

İcra ve İflas Daireleri; İcra ve İflas Kanunu’nun 13/a maddesi ile İcra İflas Kanunu Yönetmeliğinin 97, 98 ve 107. maddeleri uyarınca her yıl Ocak ayı içerisinde Cumhuriyet Savcıları tarafından denetlenir. Ayrıca Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 21.11.2011 tarih ve 28/1 nolu genelgesi uyarınca en az üç ayda bir teftişe tabi tutulur.

Takiplerde teraküme sebebiyet verilmesini önlemek amacıyla gelen ve çıkan iş miktarları da kontrol edilir, eğer teraküm durumu var ise gereği yapılır.

Kasa hesabının denetimi genel esaslar dairesinde yerine getirilir.

Denetim sırasında Yasal olmayan işlerin tespit edilmesi halinde durum Cumhuriyet Başsavcısına bildirilir ve gereğine tevessül edilir.

3.Mahkeme Veznelerinin Denetimi

Mahkemelerin kasa ve para hesabı işlemlerinin denetimi birincisi Ocak ayında olmak üzere en az üç ayda bir düzenli aralıklarla yapılır. Bu konuda T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 21.11.2011 tarih ve 28/1 nolu genelgesine uygun olarak yapılması sağlanır.

4. Emanet Bürosunun Denetimi

Suç eşyası ile ilgili işlemler, Cumhuriyet başsavcılığının sürekli gözetim ve denetimi altında emanet bürosunca yürütülür.

Suç eşyası ile paraların kabulü, muhafazası, iade ve müsaderesi, tasfiyesi ve bunlara ait işlemlerin takibinde Suç Eşyası Yönetmeliği hükümlerine uyulup uyulmadığı incelenir. Görevlendirilen Cumhuriyet savcısı tarafından Zapt Olunan Eşya Defteri ile Memurluğa ait Esas Defteri kayıtları ve bilgisayar kayıtları karşılaştırılmak sureti ile kıymetli eşya, silahlar ve uyuşturucu maddeler tek tek kontrol edilir.       

Emanet esas defterinde müsaderesine karar verilen silah ve mermiler ile önem arz eden diğer eşyanın yetkili mercilere teslimine dair kayıt ve meşruhatın sıhhat derecesinin tespiti bakımından tesellüm zabıtları ve buna dair belgeler ile esas defteri karşılaştırılarak Suç Eşyası Emanet Memurluğunca başka mahalle gönderilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi olunan eşyanın akıbetinin araştırılıp araştırılmadığına bakılır.

Suç Eşyası Yönetmeliğinin 11.maddesine göre zapt olunan ateşli silahlar ile mermilerin kolluk kuvvetlerine ait bina ve depolarda muhafaza altına alınması; müsaderesine karar verilenler ile kovuşturmanın her safhasında, emanet dairesinde saklanması sakıncalı görülen silah ve mühimmatın mahkemeden karar alınarak belirtilen esaslar dairesinde en yakın Kara Kuvvetleri Ordu Donatım Birliklerinden birine teslimi hususlarının yerine getirilmesinde gereken hassasiyetin gösterilip gösterilmediği üzerinde durulur.

Kasa hesabının denetimi, genel esaslar dairesinde yerine getirilir.   

Yukarıda belirtilen işlemlerin, Yönetmelik hükümleri yanında AdaletBakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 21.11.2011 tarih ve28/1 sayılı genelgeleri ve ilgili diğer genelgelerine uygun olarak yapılması sağlanır.

5. İdari İşler Bürosunun Denetimi

            Bu büronun denetimi Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı İş Bölümü esasları gereğince görevlendirilecek Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülür.

Dosya ve basılı evrak satış gelirleri ile keşif araçları gelirleri aylık dönemler halinde incelenerek herhangi bir usulsüzlük bulunup bulunmadığı, banka kayıtları karşılaştırılarak kontrol edilir. Arşivin düzgün ve sıralı bir şekilde düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir.

6. Soruşturma Kaleminin Denetimi

Soruşturma Kaleminin denetimi; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 91. maddesi gereğince, bu işle görevli Cumhuriyet savcısı ile kendi görev alanlarıyla ilgili olarak diğer Cumhuriyet Savcıları tarafından, Yönetmelik hükümleri ve Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğü’nün 21.11.2011 gün ve 28/1 numaralı genelgesi doğrultusunda, kayıt ve kartonların usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığı, fiziki ve bilgisayar ortamında işlemlerin süresi içerisinde ve eksiksiz olarak yapılıp yapılmadığı açısından, belli bir süre ile bağlı kalınmadan sık sık kontrol ve denetime tabi tutulur.

Belirlenen aksaklık ve usulsüzlükler tutanağa bağlanarak Cumhuriyet Başsavcısının bilgisine sunulur ve gereğine tevessül edilir.

7. Yemekhanenin Denetimi

Yemekhane; Adalet Bakanlığı Merkez Adli Yargı ve İdari Yargı Yemek Hizmetleri Yönergesinin 5.maddesi 2.bendinden hareketle, hesap, ambar mevcudu ve satın alma işlemleri Cumhuriyet Başsavcısı tarafından veya görevlendireceği bir Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenir.

Denetimde; defter, cetvel ve makbuzların eksiksiz şekilde bulundurularak kullanılıp kullanılmadığı,

Ambar mevcutlarının belirsiz zamanlarda sorumlu ve sayman tarafından sayılıp sayılmadığı,

Mutfak ve müştemilatının temizliğinin, günlük olarak denetlenip denetlenmediği,

Personelin 6 aylık periyotlarla sağlık kuruluşlarına sevk edilerek muayenelerinin yaptırılıp yaptırılmadığı,

Satın almada, ambar giriş ve çıkışının yapılmasında, kart satışı ile alakart yemek ücretlerinin tahsilinde aksamaya meydan verilip verilmediği,

Yıl sonu bilançosu ile envanterlerinin çıkartılıp çıkartılmadığı,

Kontrol edilerek düzenlenen raporda bu hususlara yer verilir.

8. Nezarethane ve İfade Alma Odalarının Denetimi

CMK ‘nun 92 ve Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 26. maddesi hükümlerine göre, görevlendirilen Cumhuriyet Savcıları tarafından; adli görevlerinin gereği olarak, nezarethaneler ve varsa ifade alma odaları, gözaltına alınan kişilerin durumları, gözaltına alınma sebep ve süreleri, gözaltına alınma ile ilgili tüm kayıt ve işlemler incelenir, araştırılır.

Yapılan inceleme ve araştırma sonunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirlerin süratle alınması sağlanır, kusuru görülen yetkililer hakkında gerekli işlemler yapılır, düzenlenecek raporların birer suretleri üçer aylık dönemler halinde kartonda saklanır.

İnceleme ve araştırmalar duruma göre haberli veya habersiz olarak yapılır. Yönetmeliğin 25.maddesinde öngörülen Araştırma ve İnceleme Formu eksiksiz olarak doldurulur.

V- CEZA İNFAZ KURUMUNUN GÖZETİM VE DENETİMİ

Tokat T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının denetim ve gözetimi altında bulunup, başsavcılığımıza ait görevler Cumhuriyet başsavcısı ve ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından yasal mevzuat ile belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yerine getirilir. Cumhuriyet başsavcılığı'na ait bu görevleri daimi olarak yürütmek üzere iş bölümünde yeteri kadar Cumhuriyet savcısı görevlendirilir.

Ceza İnfaz Kurumu; zimmet ve suiistimallerin önlenmesi bakımından Ceza İnfaz Kurumu sorumlusu olarak görevlendirilen Cumhuriyet savcısı tarafından mali yönden her ay denetlenir, cezaevinin sevk ve idaresine yönelik karar ve işlemler bakımından ise sürekli olarak mevzuat dairesinde gözetim altında bulundurulur.

Bu cümleden olarak;

· Kurum binası ve müştemilatı ile koğuş, yatakhane, yemekhane, ambar, mutfak, revir, çamaşırhane, banyo, müşahede ve disiplin hücreleri gibi kısımları ile , hizmete açık veya kapalı bulunan bölümlerinin fiziki durumları ve kullanılış özelliklerinin, gece ve gündüzleri etkin bir denetime imkan verip vermedikleri, firarları önleyici tedbirlerin alınıp alınmadığı,

· Muhafaza ve aydınlatma tedbirlerinin yeterliliği, haberleşme ve alarm tesisatının durumu,

· Koğuşlarda yatma planı bulunup bulunmadığı, koğuşların hangi hükümlüler ve tutuklulara tahsis edildiği, kısmi ve umumi aramalar ile günlük yoklamaların yapılıp yapılmadığı,

· Personele ait nöbet çizelgelerinin düzenleme, tasdik ve tatbikinde mevzuata uyulup uyulmadığı,

· Disiplin cezaları verilmişse mahiyeti, kararların kartonlarda saklanıp saklanmadığı, mahsus defterine işlenip işlenmediği,

· Gönderilen ve alınan mektuplar, mevkute ve basılı eserlerin kuruma alınırken kontrole tabi tutulup tutulmadığı,

· Görüşlerde mevzuat ve Bakanlık genelgelerine uygun davranılıp davranılmadığı,

· Resimli kimlik kartlarının dağıtılarak hüviyet cüzdanlarının alınıp alınmadığı,

· Açılan kurslara katılma ve başarı durumu, ders ve konferansların mahiyet ve yeterliliği, eğitim, öğretim ve psiko - sosyal hizmet programının uygulanıp uygulanmadığı,

· Kitaplıktan yararlanma usulleri ile bu konudaki yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığı,

· Televizyon, radyo gibi iletişim araçları ile demirbaş eşyalarının ve kırtasiyenin yeterliliği ile usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı,

· Hükümlü ve tutuklu defterlerine resim yapıştırılıp yapıştırılmadığı,

· Hükümlü ve tutuklu kıymetli eşyalarının korunup korunmadığı, çıkışlarında kendilerine iade edilip edilmediği,

· Sabotajlara ve yangınlara karşı önleme tedbirlerinin alınıp alınmadığı,

· Kurumda olağan üstü hallerde uygulanacak plan tatbikatının yapılıp yapılmadığı,

· Hükümlü müşahedelerinin zamanında yapılıp yapılmadığı,

· Emanet paraların alınma ve dağıtılma usullerine riayet edilip edilmediği ve faizler ile ekmek kırıntılarından hasıl olan gelirlerin amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı,

· Hükümlü ve tutukluların temizlik, tıraş ve banyo ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı, aşı ve muayenelerinin yaptırılıp yaptırılmadığı,

· Umumi muvazeneye ait giyecek, yiyecek, temizlik ve sair ihtiyaç maddelerinin alım ve dağıtımında mevzuat çerçevesinde davranılıp davranılmadığı,

· Hükümlülerin izinlerini düzenleyen esaslara riayet edilip edilmediği,

· Bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlara vasi tayin ettirilip, ettirilmediği,

· Yiyecek bedellerinin tahsilinde özen gösterilip gösterilmediği,

· Kurumun, müdürlerle diğer sorumlu personel tarafından, gündüz ve geceleri denetlenip denetlenmediği, tespit edilen aksamalarda ilgililerin uyarılıp uyarılmadığı, suç teşkil eden fiillerden dolayı gerekli işlemlere tevessül edilip edilmediği, Hükümlü ve tutukluların hak ve menfaatlerinin korunması konusunda alınan tedbirlerle, insan onuru ile bağdaşmayan veya kişileri küçültücü nitelikte işlemlere mani tedbirlerin alınıp alınmadığı,

· Hükümlü ve tutukluların;

· Kuruma kabulü, ilk muayeneleri, öğretim ve mesleki durumlarının saptanması gibi işlemler, Tedavi ve muayeneleri için hastanelere, duruşmalarda bulundurulmak üzere mahkemelere gönderilmeleri veya başka bir infaz kurumuna nakil ve sevkleri hususunda alınan tedbirler,

· Daha önce polis, jandarma gibi güvenlik hizmetlerinde bulunanların yerleştirilmeleri, akıl hastaları, saldırgan ve çevresi için tehlike arz edenlerin barındırılmaları, özel kapalı cezaevlerinde ıslah ve iyileştirme çalıştırmalarına karşı duranlarla, siyasi ve terörist nitelikliler hakkında alınan tedbirler ve koruma önlemleri,

· Kurumda uygulanan günlük yaşamla ilgili programlarla ile meydana gelen toplu ve müessif olaylarla sebepleri gibi hususlar gözden geçirilir, bütün defter, kayıt ve kartonlar kontrol edilerek varsa eksik karar ve işlemler tamamlattırılır.

· Uygun zamanlarda, hükümlü ve tutuklularla konuşularak istekleri saptanır, makul olanların icrası yönünde ilgililer uyarılır, gerekirse ilgili birime ulaştırılmak üzere keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bir raporla sunulur.

· Cezaevinde mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde ziyaret izni verilmez. Ziyaret izin talepleri mazeretin niteliğine göre sadece Cumhuriyet başsavcısı ve gerektiğinde cezaevinden sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından değerlendirilir.

· Ceza İnfaz Kurumundan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından;

· Cezaevi içinde ve dışında ayda en az bir kere olmak üzere jandarmanın da iştiraki de sağlanarak periyodik aramalar yaptırılır, arama gün ve saati önceden Cumhuriyet başsavcısına bildirilir,

· Cezaevinde meydana gelebilecek toplu hareketler için hazırlanmış bulunan planın yılda iki kez temsili uygulaması yaptırılır,

· Dini ve Milli bayramlarda öngörülen açık görüşlerde görüşme gün ve saatlerini bildirir listelerin hazırlanması sağlanır,                       

· Hükümlü ve tutukluların sağlık ve nakil sebebiyle sevk işlemleri hazırlatılır, ilgili Cumhuriyet savcısına sunulur ve gerçekleştirilir,      

· Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelen olaylar derhal Cumhuriyet başsavcısına bildirilir,

· Cezaevi personeli ile ilgili Cumhuriyet başsavcısının verdiğisoruşturmalar yürütülür ve sonuçlandırılır, ayrıca görevlendirildiği disiplin işlemleri yürütülür,

· İlgili cezaevi personelinin sicil raporları düzenlenir,

· Cezaevi yönetim ve jandarma birimlerinin iştiraki ile yapılan toplantıya iştirak edilir.

 

VI - GENEL HÜKÜMLER

1.         Tokat Valiliğince belirlenen çalışma saatlerine uyularak görev yapılır.

2.         Cumhuriyet savcılarınca çalışma saatlerine uymakta azami dikkat gösterilir ve Cumhuriyet başsavcılığı personelinin çalışma saatlerine uyması denetlenir.

3.         Cumhuriyet savcıları tarafından yapılan evrak havalesi, mütalaa beyanı, talep yazısı, karar ve her türlü işlemin hangi Cumhuriyet savcısı tarafından yapıldığının açıkça anlaşılabilmesi için önemli işlerde işlemi yapan Cumhuriyet savcısının adı-soyadı ve sicil numarası, diğer işlemlerde ise en azından sicil numarası yazılır.

            Ayrıca, tutanak ve belgelerin kim tarafından yazıldığının anlaşılması için, yazan personelin isminin ve soyisminin baş harfleriyle sicil numarası yazılarak dairede kalan nüshası paraf edilir.

4.         İfadelerin alınması sırasında düzenlenen tutanak Yasa ve Genelgelere uygun olarak düzenlenir, müdafi ve vekil varsa sicil numarası ve kayıtlı olduğu Baro tutanakta belirtilir.

5.         Resmî Kurum veya Kuruluşlarla yapılacak yazışmaların “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 21.11.2011 gün ve 25/1 sayılı genelgesi hükümlülerine uygun olmasına özen gösterilir.

6.         Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikuyarınca müracaat Cumhuriyet savcısı ile işbölümüne göre infaz işlerine bakan Cumhuriyet savcısının havale işlemi yapılmadan soruşturma ve ilamat defterine kayıt işlemi yapılmaz, bu işlemlerin yerine getirilmesi, müracaat Cumhuriyet savcısı ile infaz işlerine bakan Cumhuriyet savcısı tarafından takip ve kontrol edilir.

7.         Soruşturma evrakları müracaat Cumhuriyet savcısınca Uyap sistemine kaydedilmesini müteakip Uyap üzerinden otomatik tevziye tabi tutulur ve ilgili Cumhuriyet savcısına tevdi edilir.

8.         Ağır Ceza Mahkemesinin görevine giren suçlar, çevrede olumsuz etkiler yapan suçlar ile toplumsal suçlar, Adalet Bakanlığı ve basınla muhatap olunmasını gerektiren sansasyonel olaylar hakkında en kısa sürede Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilir.

9.         Özel soruşturma usulüne tabi olması nedeniyle o işe bakmakla görevli Cumhuriyet savcısına aktarılması gereken soruşturma evrakları üst yazı ile Cumhuriyet başsavcısının bilgisine sunulur ve soruşturma evrakı ilgili Cumhuriyet savcısına Cumhuriyet başsavcısınca aktarılır.

10.       Aşağıda belirtilen suçlarla ilgili soruşturmalar bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapılarak sonuçlandırılır.

a) Ağır Ceza Mahkemelerinin görevine giren suçlar,

b) Zabıta görevlileri, askeri şahıslar ve tüm Adliye personeli ile cezaevi müdür ve personeli ileilgili soruşturmalar,

c) Yasalar gereği bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından yapılması gereken soruşturmalar ile Adalet Bakanlığının iznine bağlı soruşturmalar ile avukatlar hakkındaki inceleme ve soruşturmalar,

d) Önemli sayılabilecek sansasyonel dolandırıcılık suçları ile çevrede infial uyandıran olaylar ile ilgili soruşturmalar,

e) 2820, 2908, 2911, 4926, 5680 ve 5816 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar ile ilgili soruşturmalar,

f) TCK.nun 299-343. maddelerinde düzenlenen suçlar ile ilgili soruşturmalar,

g) 18 yaşından küçükler hakkındaki soruşturmalar,

h) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına ilişkin soruşturmalar,

11.       Yasa ve Genelgeler uyarınca bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından yapılması gereken soruşturmalar kolluğa bırakılmaz.

12.       5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan koruma tedbirlerinden 135. maddede belirlenen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi (iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi), 139. maddede belirtilen gizli soruşturmacı ve 140. maddede belirtilen teknik araçlarla izlemeye ilişkin talepler öncelikle Cumhuriyet başsavcısının bilgisine sunulur ve Cumhuriyet başsavcısınca talebin yerinde görülmesi halinde gereğine tevessül edilir. Bu çalışmalarda serilik ve gizlilik esaslarına uyulur.

13.       Tüm adliye ve cezaevi personeli ile zabıta amir ve memurları hakkındaki soruşturmalar ivedilikle Cumhuriyet başsavcısına bildirilir, Cumhuriyet başsavcısı soruşturmayı bizzat yürütmeyi gerekli görmezse görevlendirilen Cumhuriyet savcısınca gereği yerine getirilir.

14.       Soruşturma sırasında kolluktan şüphelilerin zorla getirilmesi istenirken açık kimlik bilgileri ile zorla getirilme sebepleri ve nereye getirileceklerinin yazılmasına dikkat edilir.

15.       Kolluktan soruşturma yapılması isteğinde bulunulduğunda, istenilen hususlar ayrıntılı olarak belirtilir.

16.       Emanet memurluğuna gönderilen ve zabıta tarafından getirilen suç delili ve suç eşyası niteliğinde bulunan eşyaların etiketlenmiş ve mühürlenmiş olmasına dikkat edilir, Suç Eşyası Yönetmeliği gereğince hakkında el koyma kararı olmayan, soruşturma konusu ile ilgisi bulunmayan, delil vasfı taşımayan ve suç teşkil etmeyen eşyanın emanet bürosuna tevdiine neden olunmamasına özen gösterilir.

17.       2918 sayılı Kanununun 85/2 maddesi uyarınca, ölümle veya yaralanmayla sonuçlanan kazaya sebebiyet veren aracın trafik kaydı üzerinde şerh düşülmesi için tescilli olduğu kuruluşa gerekli talimatın verilmesine özellikle dikkat edilir.

18.       Türkiye'de işledikleri suçlar nedeni ile yakalanan, gözaltına alınan veya tutuklanmalarına karar verilen yabancıların yazılı olarak karşı çıkmamaları halinde durumlarının vatandaşı olduğu ülke konsolosluğuna bildirilmesi gerektiğinden bu hususa özellikle riayet edilir.

            Ayrıca bu kişilerin kimlikleri, yükletilen suçu, tutuklama ve serbest kalma tarihi ile şartla ve bi hakkın tahliye tarihleri 5 gün içerisinde Bakanlıkça ilgili Devlet temsilciliğine bildirilmesi gerektiğinden, soruşturma sırasında pasaport ve kimlik belgesi fotokopileri onaylanarak evraka eklenir ve bu şekilde Cumhuriyet başsavcısına bildirilir.

19.       Ölü muayene ve otopsi işlemlerinde 5271 sayılı CMK.nun 86-89. maddelerinin uygulanmasına özen gösterilir.

20.       Nöbetçi olmadığı halde adli zabıtaya işlem yapılması emrini veren Cumhuriyet savcısı, o evrakın soruşturmasını iş bölümündeki son numaraya bakmadan yürütür.

21.       Ölü muayene, otopsi ve keşif işlemlerini yapan, tutuklama ve adli kontrol talebinde bulunarak tutuklama ve adli kontrol kararı alan Cumhuriyet savcısı soruşturma numarasına bakmadan evrakı sonuçlandırır.

22.       Ayırma kararı verilen soruşturma evrakı ile ilgili işlemler yeni soruşturma numarasına bakılmaksızın ayırma kararını veren Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülür ve soruşturma bu Cumhuriyet savcısı tarafından sonuçlandırılır. Birleştirme kararları ise eski numara üzerinden yürütülür.

23.       Soruşturma sırasında yetkisizlik veya görevsizlik kararı verilerek gönderilen soruşturma evrakının, gönderilen Cumhuriyet başsavcılığınca yetkisizlik veya görevsizlik kararı ile iade edilmesi halinde bu soruşturma evrakı ile ilgili işlemler, yeni soruşturma numarasına bakılmaksızın ilk soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı tarafından sonuçlandırılır.

24.       İddianamenin mahkemece iade edilmesi halinde bu soruşturma evrakı ile ilgili işlemler iddianameyi düzenleyen Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir ve soruşturma bu Cumhuriyet savcısınca sonuçlandırılır.

25.       Haklarında kamu davası açılan şüphelilere ait doğum ve sabıka kayıtlarının UYAP üzerinden soruşturma evrakına eklenmesine özellikle riayet edilir.

26.       İddianamenin CMK.nun 170. maddesinde öngörülen unsurları içermesine özen gösterilir.

27.       5320 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde şüpheli ve sanıkla ilgili olarak verilen soruşturma ve kovuşturmayı sona erdiren kesinleşmiş kararların, soruşturmada görev alan kolluk birimlerine bildirilmesi zorunlu olduğundan, bu işlemin “Şüpheli-Sanık Karar Takip Formu” nun ilgili kolluğa gönderilmesi şeklinde yapılır.

28.       657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 131. maddesi uyarınca memurlar hakkında yapılan soruşturmalar sonucunda verilecek kararlardan bir örnek, disiplin yönünden gereği yapılmak üzere memurun bağlı olduğu kuruma gönderilmesi için Cumhuriyet başsavcılığına sunulur.

29.       Cumhuriyet savcıları tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar, CMK.nun 172. maddesi hükmü dikkate alınarak suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir, kararın ilgililere usulüne uygun olarak tebliğ edilip edilmediği denetlenir.

30.       Cumhuriyet savcılarınca kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğinde soruşturma nedeniyle emanete alınan eşyalarla ilgili işlemlerin yerine getirilmesine özen gösterilir.

31.       Cumhuriyet savcıları tarafından sonuçlandırılan soruşturma evrakları ilgili yerlere gönderilmeden Cumhuriyet başsavcısının görüldüsüne sunulur.

32.       Mahkemelerce iddianamenin iade edilmesi halinde soruşturma evrakı öncelikle Cumhuriyet başsavcısının bilgisine sunulur.

33.       Evrakın sonuçlandırılmasında mazereti bulunan Cumhuriyet savcısı durumu Cumhuriyet başsavcısına bildirir ve verilecek talimata göre hareket edilir.

34.       Evrak birikimini önlemek için durum Cumhuriyet başsavcısına bildirilir ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

35.       Cumhuriyet savcılarınca duruşmalara hazırlıklı ve zamanında çıkmaya özen gösterilir.

36.       Önemli dava dosyaları hakkında önceden ve gerektiğinde Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilir.

37.       Duruşmaların akışı sırasında olayların çıkmasını önlemek için, mümkün olduğunca önceden tedbir almak yoluna gidilir.

38.       Rapor, mazeret, izin gibi durumlarda işin durumuna göre, Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet başsavcısının talimatı ile işbölümü dışında mahkemelerde de görev yapabilir.

39.       Her Cumhuriyet savcısı kendisinin iştirak ettiği duruşmalarda karara bağlanan dosyalar hakkında yasal yollara başvurabilir, ancak infaza bakan Cumhuriyet savcısı infaz evrakı ile ilgili olarak her zaman yasal yollara başvurabilir.

40.       Kanun yararına bozma istemleri hakkında, ilgili mahkemede esas hakkında görüş bildiren Cumhuriyet savcısı mütalaa hazırlar, diğer hallerde ise görevliyi Cumhuriyet başsavcısı tayin eder.

Dava açıldıktan sonra tutuklama ve tahliyeye itiraz hallerinde mütalaa, mahkeme duruşmalarında temsil ile görevli Cumhuriyet savcısı tarafından verilir.

İnfaz ve ilamat işlerinde ise, mütalaayı infaz işleri ile ilgili görevli Cumhuriyet savcısı verir.

41.       Görüldü işlemlerinde, kararı inceleyen Cumhuriyet savcısı görüldü şerhinin altına tarih ve sicil numarasını mutlaka yazar.

42.       Adlî sicil işleri ile görevlendirilen Cumhuriyet savcısı adli sicil kayıtlarının en çabuk ve en doğru şekilde verilmesi ve adli sicil hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

43.       Soruşturmalarla ilgili yasal zorunluluk dışında kimseye bilgi verilmez, gerektiğinde hâkim kararı alınarak gizlilik sağlanır.

44.       Cumhuriyet başsavcısının bilgisi dışında Cumhuriyet savcıları tarafından soruşturmalar ile ilgili olarak açıklama yapılmaz, beyanat verilmez.

45.       Tüm işlemlerin UYAP üzerinden yapılıp elektronik imza ile onaylanmasına riayet edilir.

46. İş bölümünde yer almayan ve tereddüt edilen hususlar Cumhuriyet başsavcısına bildirilir ve verilecek talimata göre hareket edilir. 

Yapılan iş bölümü nedeniyle 05.12.2016 tarihli iş bölümü yürürlükten kaldırılmış olup, bu iş bölümüCumhuriyet Başsavcısı tarafından onay tarihinde yürürlüğe girecektir.

Cumhuriyet Savcılarının iş bölümüne uygun hareket etmesini rica eder, görevlerinde başarılar dilerim.

 

 

                                  Dr. Aydın TURHAN -97914 

                                     Tokat Cumhuriyet Başsavcısı

 

 

 

 

 

DAĞITIM      :

·         Cumhuriyet savcıları.

·         Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı.

·         Yazı İşleri Müdürlüğü.

·         İdari İşler Müdürlüğü.

·         Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu .

·         İlamat ve İnfaz Bürosu.

·         Bilgi İşlem Müdürlüğüne.

·         Dosyasına.

 

 

 

 

 

 

İşbu belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak üretilmiştir.