// Ana Sayfa //       

'+ ' '+ ' '+ ' '+ ' '+ ' '+ ' '+ ''+ '

 Tercüman Bilirkişi Başvuru Formu İçin Tıklayınız...

T.C.
TOKAT
 
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU

 

TERCÜMAN BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ İLAN

 

   “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik” gereği Komisyonumuzca İl merkezi ve İlçe Cumhuriyet Başsavcılıklarından savcılık ve ceza mahkemelerinde tercüman olarak görev yapmak üzere bilirkişi tespit etmek gerektiğinden, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemelerinin talepleri de göz önünde bulundurularak, 2019 yılı için bilirkişi listesi düzenlenecektir.

   Aşağıda belirtilen konularda uzman olan şahısların veya tüzel kişilerin belirtilen evraklarla birlikte Komisyonumuza müracaat etmeleri gerekmektedir. 

MÜRACAAT YERİ                   : Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu. 

MÜRACAAT TARİHLERİ     :  23 Ekim 2018 - 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai bitimi.

(Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.)  

İHTİYAÇ DUYULAN BİLİRKİŞİ GRUPLARI   : 

SIRA NO

UZMANLIK ALANI

SIRA NO

UZMANLIK ALANI

1

Almanca

15

İspanyolca

2

Arapça

16

İşaret Dili Tercümanı

3

Azerice

17

İtalyanca

4

Boşnakça

18

Japonca

5

Bulgarca

19

Kırgızca

6

Çekce

20

Kürtçe

7

Çince

21

Latince

8

Farsça

22

Norveçce

9

Flamanca

23

Osmanlıca

10

Fransızca

24

Özbekçe

11

Gürcüce

25

Rusça

12

Hırvatça

26

Romence

13

İbranice

27

Sırpca

14

İngilizce

28

Yunanca

  

LİSTEYE KABUL ŞARTLARI                 :

1) Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

c) En az ilkokul mezunu olması,

ç) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,

d)Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye  karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,

g) Başka bir komisyonunun listesinde kayıtlı olmaması gerekir. 

BAŞVURU USULÜ                : Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 31 Ekim 2018 tarihine kadar komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına bir dilekçeyle (Başvuru Formu) şahsen başvurur. Mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyonu gönderilir. Belgelerin asılları veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekler ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır.

Başvuru formunda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile banka şube adı ve hesap bilgilerinin (IBAN no)  belirtilmesi gerekir.

Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenler 31 Ekim 2018 tarihine kadar komisyona bir dilekçeyle başvurur.

Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

 

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE (FORMUNA)  EKLENECEK BELGELER:

Başvuru Dilekçesine ;

a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç) Üç adet vesikalık fotoğraf ve mektup zarfı ile plastik telli dosya eklenir.

d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.

Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (c ) ve (d) bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

 LİSTEYE KABUL EDİLENLERİN YEMİN TARİHİ: Listeye kabul edilenler yemin töreni için   07 Aralık 2018 Cuma günü Saat 09:30’da Başkanlığımızda hazır bulunmaları gerekmekte olup,

(YEMİN TÖRENİNE KATILMAK ZORUNLUDUR) 

 YEMİN TÖRENİ İÇİN TEKRAR DUYURU YAPILMAYACAKTIR.

  Duyurulur. 22/10/2018 

 

  Başkan : 125641                                                                 Üye : 125322                                                        Üye : 198397                      

Umut Yücel TOKAT                                                                  İlyas AY                                                           Oğuzhan ARAS   

          Hâkim                                                                   Cumhuriyet Başsavcı V.                                                       Hâkim               

 

 Tercüman Bilirkişi Başvuru Formu İçin Tıklayınız...

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tokat Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır. br /> Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.