T.C.

TOKAT

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞITOKAT ADLİYE LOJMANLARI İLE İLGİLİ DUYURU


       Kamu Konutları Yönetmeliğinin,

       Konut Tahsis Talebi ve Değerlendirilmesi

      Madde 14 – Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK-5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. (Ek cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Bu birim beyannameleri Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilen mal bildirimleriyle karşılaştırılması için mal bildirimlerinin verileceği mercilere gönderir. (Değişik cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.) Karşılaştırma işlemi sonuçlandıktan sonra, konut tahsis işlerini yürütmekle görevlendirilen birimde, beyannamedeki bilgileri göre ek (4) sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınır ve her yıl Ocak ayı içinde gerekli değerlendirme bilgisayar ortamında yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenir. Sonuç bir yazı ile ilgili personele veya bu personele duyurulmak üzere görev yaptığı birime bildirilir. Beyanname, sıra cetveli ve diğer belgeler saklanır....denildiği,

 

        2019 Yaz Kararnamesi ile Tokat Adliyesinden başka yerlere atanan Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarından boşalacak dairelere oturma talebinde bulunan lojman dışında oturan ve yaz Kararnamesi ile Tokat Adliyesine atanan Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı'da görev yapan hâkimlerin en geç 14/06/2019 mesai bitimine kadar taleplerini Başkanlığımıza göndermeleri, adı geçenlere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu;

 

         Bilgilerinize rica olunur.10/06/2019Mehmet Ali TURGUTALP     

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanı