T.C

TOKAT ADLİ YARGI

İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

KOMİSYONUMUZCA YAPILACAK OLAN İCRA KATİPLİĞİ VE ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVINA AİT AÇIKLAMALAR

 

            Adayların Komisyonumuzca yapılacak tüm sınavlara kimlik belgesi ve sınav giriş belgeleri ile birlikte gelmelerinin zorunlu olduğu, (uygulama sınavı yapılıp bilahare sözlü sınavına çağırılacak adayların verilen sınav giriş belgelerini bu nedenle muhafaza etmeleri gerektiği),

            SINAV YERİ           : TOKAT ADLİYESİ (Komisyonumuzca yapılacak tüm unvanlara ait sınavlar Tokat Adliyesinde yapılacaktır.)

            SINAV TARİHİ VE SAATİ: 9 Temmuz Pazartesi Günü saat:09.00'da başlayacak. (Adayların kimlik kontrolleri vs. için saat:08.00'da Adliye'de hazır bulunmaları gerekmektedir.)

            ZABIT KATİPLİĞİ-İCRA KATİPLİĞİ: Sözleşmeli İcra katipliği uygulama sınav metinleri- sözleşmeli zabıt katipliği uygulama sınav metinleri www.pgm.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır.

            Sınava girecek adaylar cep telefonları  ile sınav salonuna alınmayacağından adayların gelirken cep telefonu ile gelmemeleri ya da sınava birlikte geldikleri aile fertlerine teslim etmeleri gerektiği,

 

İCRA KATİPLİĞİ- ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVI

 

            İcra Katipliği Uygulama Sınavı ile ilgili Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 29/06/2018 tarih ve 82084579/5436 sayılı açıklamalar doğrultusunda;

         Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen metinler arasından, her bir sınav grubu için komisyon tarafından sınava girecek grup huzurunda çekilecek kura sonucu belirlenerek 

tutanak altına alınan metin, o gruba katılacak  aday sayısı kadar çoğaltılarak adaylara dağıtılacağı,

         Adayların, uygulama sınavında yazacakları metinleri sınav komisyonu tarafından kura ile tespit edilerek kendilerine verilen metne sadık kalacak şekilde yazmaları gerektiği,

         Verilen metinler, adaylara kolaylık sağlaması için sadeleştirildiğinden uygulama sınavı sırasında adaylar tarafından metin dışı kelime ilavesi yapılmaması,

         Adayların metinlerde yer alan imla kurallarına (Büyük-küçük harf, paragraf başı, nokta gibi) riayet etme zorunluluklarının bulunmadığı,

         Adaylara dağıtılan metin içindeki (ile, ve, de, da gibi) bağlaçlar da bir kelime olarak kabul edileceği,

         Adayların yazmış olduğu metinlerdeki yanlış yazılan kelime sayısının aynı metinde yer alan toplam kelime sayısının yüzde kırkından fazla olması halinde, adayın

başarısız sayılacağı hususları   DUYURULUR